Siirry sisältöön

Ota se kynttilä pois vakan alta - Osaaminen näkyväksi

02.09.2020

Osaamisen tunnistaminen on tärkeää ja entistä tärkeämpää on tulevaisuuden osaamisen sekä oman potentiaalin tunnistaminen. Oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä muun muassa lisää työhyvinvointia, sillä se vaikuttaa positiivisesti työssä viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen. Jos et ole tiedostanut omia osaamisiasi, voi olla, ettet ole niitä myöskään hyödyntänyt riittävästi.

Merkittäväksi oman osaamisen tunnistaminen tulee varsinkin vaihtaessa työtehtäviä tai työpaikkaa. Rekrytoinnissa omaa osaamista tulee osata kertoa ja avata tarkemmin. Onkin hyvä tunnistaa omat vahvuusalueensa ja kehittämiskohteensa, peilaten niitä oman työn vaateisiin tai tulevaan tehtävään. Ei aina tarvitse olla oman alansa paras vaan pyrkiä tuomaan esiin selvästi missä on hyvä.

Mitä osaaminen sitten on?

Osaaminen on yhdistelmä niitä tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka mahdollistavat hyvän suorituksen. Osaaminen näkyy toiminnassa, kyvyssä toimia tehokkaasti tietyissä tilanteissa. Osaaminen ei ole yhtä kuin luonteenpiirre. Se on oppimisprosessin tulosta. Se on myös jotain, jota voidaan kehittää ja harjoittaa1. On hyvä muistaa, että osaaminen ei kerry vain koulutuksissa, vaan myös työpaikoilla ja harrastuksissa2.  Perinteisesti omaa ammattitaitoa ja osaamista ei ole totuttu arvioimaan, vaan osaamisen arvioiminen on ollut ulkopuolisen asiantuntijan käsissä jo kouluajoista lähtien. Siten haasteellista onkin totuttaa aikuiset ihmiset työpaikallaan oman osaamisen avoimeen erittelyyn ja arviointiin.

Mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Globalisaatio ja teknologinen kehitys muuttavat entistä nopeammin osaamisvaatimuksia3. Työtehtävät muuttuvat ja vaihtuvat ja tämän myötä tarve jatkuvalle oppimiselle korostuu. Työelämätaitojen keskiöksi nousee ihminen, jonka ongelmanratkaisutaito, kriittinen ajattelu, oppiminen, päätöksenteko, yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot, itsetuntemustaidot sekä empatia ovat taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan4. Näiden lisäksi keskeinen tulevaisuuden työnteon teemoista työpaikolla on inhimillisyys. Tulevaisuudessa osaamispakissa tulisi olla sekä digitaitoja että inhimillisiä taitoja. Vaikka teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, inhimillisyyden taidot, mm. yhteistyö, yhteiskehittäminen ja uuden luominen, korostuvat5

Vaikka onkin hyvä listata ja tunnistaa osaamista mitä tulevaisuudessa tarvitaan, kyvykkyysien sijaan katse tulisi kohdistaa potentiaaliin, jota henkilöllä on. Muuttuvassa ympäristössä osaaminen voi nopeasti vanhentua, jolloin oleellisempaa on, onko henkilöllä potentiaalia pysyä mukana muutoksessa ja sopeutua sekä loistaa uusissa tilanteissa ja vaateissa6

Pysähdy hetkeksi miettimään missä sinä olet hyvä. Pohdi myös omaa potentiaalisi ja asioita, jotka saa sinut loistamaan ja antaa sinulle työn iloa ja virtaa.

Osaava tukee osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä valtionhallinnossa

Vuosina 2019–2020 valtionhallinnossa otetaan laajasti käyttöön SAP SuccessFactors. Valtionhallinnossa kokonaisuudesta käytetään nimeä Osaava. Osaava tukee tavoitteiden johtamiseen, henkilöstön kehittymiseen, osaamisen hallintaan, esimiestyössä kehittymiseen ja mentoroinnin hyödyntämiseen liittyviä toiminnallisia prosesseja. Osaavassa on mahdollista raportoida kattavasti myös osaamiseen liittyviä tietoja ja tehdä osaajahakuja. Näin saadaan läpinäkyvyyttä organisaatiossa olemassa olevaan osaamiseen ja tukea osaamisen joustavaan hyödyntämiseen.

Blogissa käytetyt lähteet:
  1. Pentti Sydänmaanlakka (2015) Älykäs julkinen johtaminen
  2. Sitra ja TEM (2020) Miten osaaminen näkyväksi?
  3. Sitra (2019) Kohti osaamisen aikaa
  4. Kauppalehti (2018) Näitä taitoja tarvitset tulevaisuuden työelämässä, kun tekoäly saapuu toimistoihin
  5. World Economic Forum 2020
  6. Claudio Fernandez-Araoz (2014) 21st-Century Talent Spotting

Blogin kirjoittajat Mari Eerikäinen on toiminut palvelupäällikkönä ja Marianne Muukkonen toimii prosessikoordinaattorina Palkeiden henkilöstöpalveluissa.

Eerikäinen Mari

Uutisen kirjoittaja

Johtaja

Eerikäinen Mari,

puh. 02955 62003,

mari.eerikainen(at)palkeet.fi