Siirry sisältöön

Palkeet näyttää suuntaa ohjelmistorobotiikassa

01.12.2016

Kiekun käyt­töön­otto­vai­he on nyt saa­tu pää­tök­seen ja mah­dol­li­suu­det tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen ja tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­seen ovat en­tis­tä pa­rem­mat. Yksi vä­li­ne tä­hän ovat oh­jel­mis­to­ro­bo­tit, joi­ta Pal­keet on en­sim­mäis­ten jou­kos­sa ot­ta­mas­sa käyt­töön. Ko­ke­mus­ta oh­jel­mis­to­ro­bo­tii­kas­ta tul­laan ja­ka­maan val­ti­on­hal­lin­non toi­mi­joil­le jo ensi vuon­na.

– Toi­mi­alan ke­hi­tys on no­pe­aa ja kat­som­me, että on jär­ke­vää hyö­dyn­tää sen mah­dol­li­suuk­sia tuot­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen, ke­hi­tys­joh­ta­ja He­le­na Lap­pa­lai­nen.

Oh­jel­mis­to­ro­bot­ti on tie­to­kone­oh­jel­man osa, jon­ka voi opet­taa jäl­jit­te­le­mään ih­mi­sen suo­ri­tus­ta: toi­mi­maan käyt­tö­liit­ty­mäs­sä, käyt­tä­mään hiir­tä ja näp­päi­mis­töä. Ro­bot­ti-oh­jel­ma pys­tyy suo­rit­ta­maan teh­tä­viä myös use­am­pien tie­to­jär­jes­tel­mien vä­lil­lä.

– Oh­jel­mis­to­ro­bo­tiik­ka so­pii eri­tyi­sen hy­vin sel­lai­sen tie­don kä­sit­te­lyyn, jol­le hy­vin sel­lai­sen tie­don kä­sit­te­lyyn, jol­le voi­daan mää­ri­tel­lä sään­nöt, ku­ten esi­mer­kik­si kah­teen jär­jes­tel­mään tal­len­ne­tun tie­don ver­taa­mi­nen toi­siin­sa tai jär­jes­tel­mään tal­len­ne­tun tie­don ver­taa­mi­nen ra­por­til­la ole­vaan tie­toon. Oh­jel­mis­to­ro­bot­ti voi et­siä tie­toa si­säl­lön pe­rus­teel­la tai päi­vit­tää tie­to­ja jär­jes­tel­mään käyt­tä­jän mää­rit­te­le­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eija Mik­ko­nen.

Ohjelmistorobotit ensin ostolaskujen ja palvelusuhteen tietojen käsittelyyn

Pal­keet löy­si esi­sel­vi­tys­vai­hees­sa ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pro­ses­seis­ta kaik­ki­aan 64 teh­tä­vää, joi­hin oh­jel­mis­to­ro­bo­tiik­ka so­pii hy­vin ja jois­sa se sel­ke­äs­ti alen­taa pro­ses­si­kus­tan­nuk­sia.

Pal­keet löy­si esi­sel­vi­tys­vai­hees­sa ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pro­ses­seis­ta kaik­ki­aan 64 teh­tä­vää, joi­hin oh­jel­mis­to­ro­bo­tiik­ka so­pii hy­vin ja jois­sa se sel­ke­äs­ti alen­taa pro­ses­si­kus­tan­nuk­sia.

Kil­pai­lu­tus­vai­hees­sa ar­vi­oi­tiin RPA-vä­li­neen käy­tet­tä­vyyt­tä. Esi­merk­ki­ta­pauk­sis­sa tie­don kä­sit­te­lyn to­det­tiin te­hos­tu­van huo­mat­ta­vas­ti.

– En­sim­mäi­si­nä au­to­ma­ti­soim­me teh­tä­viä osto­las­ku­jen kä­sit­te­lys­sä sekä pal­ve­lus­suh­teen tie­to­jen tar­kas­ta­mi­ses­sa ja tal­len­nuk­ses­sa. Näis­sä teh­tä­vis­sä ro­bo­tiik­ka tuo sel­vi­tyk­sem­me mu­kaan no­peim­min asi­a­kas­hyö­tyä kus­tan­nus­ten alen­tu­mi­sen ja laa­dun pa­ra­ne­mi­sen muo­dos­sa, Mik­ko­nen ker­too.

Oppimista ja tiedon jakamista verkostoissa

Oh­jel­mis­to­ro­bo­tii­kan käyt­töön­otto on or­ga­ni­saa­ti­ol­le koko­nais­val­tai­nen muu­tos, jon­ka vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat pro­ses­sien li­säk­si stra­te­gi­as­ta aina toi­min­ta­kult­tuu­riin asti.

– Meil­lä on käyn­nis­sä op­pi­mis­pro­ses­si, joka al­koi jo esi­sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­ses­tä. Käyt­töön­oton jäl­keen vas­taam­me itse ro­bo­tiik­ka­toi­min­to­jen ke­hi­tyk­ses­tä ja laa­jen­nam­me sen hyö­dyn­tä­mis­tä, Lap­pa­lai­nen ku­vaa.

Kun ko­ke­mus vir­tu­aa­li­sis­ta ”työ­ka­ve­reis­ta” kart­tuu, yhä use­am­mal­la on mah­dol­li­suus miet­tiä, mi­ten nii­tä voi­si hyö­dyn­tää omis­sa työ­teh­tä­vis­sä ja pro­ses­seis­sa. Jo­kai­nen voi ikään kuin aset­tua kus­kik­si mat­kal­la koh­ti fik­sum­paa työn te­ke­mis­tä.

Kun ko­ke­mus vir­tu­aa­li­sis­ta ”työ­ka­ve­reis­ta” kart­tuu, yhä use­am­mal­la on mah­dol­li­suus miet­tiä, mi­ten nii­tä voi­si hyö­dyn­tää omis­sa työ­teh­tä­vis­sä ja pro­ses­seis­sa. Jo­kai­nen voi ikään kuin aset­tua kus­kik­si mat­kal­la koh­ti fik­sum­paa työn te­ke­mis­tä.

Esi­sel­vi­tys- ja kil­pai­lu­tus­vai­hees­sa ko­ke­mus­ta ja­et­tiin pää­osin kah­den­vä­li­sis­sä ta­paa­mi­sis­sa esi­mer­kik­si VM:n hal­lin­non­alan toi­mi­joi­den ja mui­den jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­lu­kes­kus­ten kans­sa. Ensi vuon­na Pal­keet ai­koo jär­jes­tää Skypen kaut­ta vir­tu­aa­li­ta­paa­mi­sia, joi­hin kut­su­taan ai­na­kin asi­ak­kai­den ja oh­jaa­jien edus­ta­jia kes­kus­te­le­maan oh­jel­mis­to­ro­bo­tii­kan han­kin­nas­ta ja käyt­töön­o­tos­ta sekä sii­tä, mi­ten käyt­töön­otto vai­kut­taa or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­taan.

Osa julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihanketta

Oh­jel­mis­to­ro­bo­tii­kan käyt­töön­otto on osa hal­li­tuk­sen jul­kis­ten pal­ve­lu­jen di­gi­ta­li­soin­nin kär­ki­han­ket­ta. Se kul­kee rin­nan mui­den val­ti­on ta­lous­hal­lin­toa te­hos­ta­vien yh­teis­hank­kei­den ku­ten han­kin­to­jen di­gi­ta­li­soin­nin ja kir­jan­pi­don teh­tä­vien siir­ron kans­sa. Kaik­ki­aan ta­voit­tee­na on hal­li­tus­oh­jel­man mu­kaan kas­vat­taa ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tuot­ta­vuut­ta vä­hin­tään vii­den­nek­sel­lä vuo­teen 2020 men­nes­sä.

Val­ti­on­hal­lin­non su­pis­tu­es­sa myös pal­ve­lu­kes­kuk­sen hen­ki­lös­tön mää­rä las­kee tu­le­vi­na vuo­si­na. Pal­kei­den tä­män het­ken ar­vi­on mu­kaan oh­jel­mis­to­ro­bo­tii­kan käyt­töön­otto vä­hen­tää ru­tii­ni­teh­tä­vis­tä noin 67 htv:ta vuo­den 2017 lop­puun men­nes­sä.