Siirry sisältöön

VMBarolla keskeinen rooli asiakkaiden toiminnan kehittämisessä

04.05.2021

Virastot saavat tukea toimintansa parantamiseen myös vertailutiedon avulla. Hallinnonaloja ja koko valtiota koskevien selvitysten ja analyysien tekeminen on välttämätön osa tiedolla johtamista ja johtamisen uudistumista.

Palkeet ja Vetokonsultit selvittivät asiakkaiden tyytyväisyyttä VMBaroon vuodenvaihteessa. Selvityksessä kysyttiin miten asiakkaat käyttävät työtyytyväisyystietoa ja miten he kokevat VMBaron nykypalvelun sekä kysymysten käytettävyyden. Kyselyyn vastasi yli sata eri rooleissa toimivaa henkilöä.

Fiilismittauksesta lisäapua toiminnan johtamiseen

Asiakkaat käyttävät selvityksen perusteella VMBaroa erityisesti yleisen ilmapiriin mittaamiseen ja johtamisen kehittämiseen.  Yhtenä keskeisenä kyselymahdollisuuksia laajentavana ja parantavana uudistuksena nähtiin fiilismittari, jota voisi käyttää vuoden aikana useammin tyytyväisyyden mittaukseen. Suurin osa vastaajista näki parhaaksi tavaksi tehdä fiilismittauksen kerralla koko henkilökunnalle. Vastaajat tekisivät mieluiten fiiliksen mittausta 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi tunnistettiin tarve tehdä fiilismittaus organisaation muutostilanteiden yhteydessä.

Asiakkaat esittivät runsaasti kehityskohteita

Selvityksessä saatiin runsaasti VMBaron kysymyksiin kohdistuvia kehitysehdotuksia. Erityisesti häirintä- ja palkkauskysymykset herättivät kommentteja. Häirintää koskeviin kysymyksiin toivottiin selkeyttä, erityisesti määrittelyä siitä, mikä on häirintää ja mikä ei. Palkkauskysymyksiä ei taas nähty erityisen tarpeellisiksi, koska palkkaukseen vaikuttamismahdollisuudet arvioitiin rajalliseksi.

Keskeinen kehitystarve on kyselyn pituus, joka tällä hetkellä koetaan liian laajaksi.

Asiakkaiden mahdollisuus omiin lisäkysymykset koettiin tärkeiksi ja myös avovastausmahdollisuus nähtiin tarpeelliseksi. Nämä mahdollisuudet täytyy säilyttää.

Vastaajien anonymiteetin säilyttämistä pidettiin erittäin tärkeänä. Avovastauksien osalta nähtiin tarpeelliseksi säilyttää vastaajien tietosuoja ja anonymiteetti. Tällä on vaikutusta mm. siihen miten avovastausten tietoja raportoidaan ja käsitellään asiakkaalla.

Järjestelmän ja raportoinnin käyttökokemuksen parantaminen tärkeää

Järjestelmän käytettävyyteen toivottiin myös parannuksia. VMBaron käyttöliittymään esitettiin parannusehdotuksia vastaamisen sujuvoittamiseksi. Kyselyn mobiiliversiota toivottiin myös.

Raporttien käytettävyyttä haluttiin parantaa visuaalisuutta kehittämällä. Lisäksi osa raporteista on vähän käytettyjä, joten nykyisin käytössä olevia raportteja voidaan kyselyn perusteella tiivistää, sillä osa nykyisistä raporteista on jäänyt vähälle käytölle.  Lisäksi esitettiin tarpeita sille, että virasto voisi saada tiedon itselleen raportoinnin toteuttamiseksi.

Kyselyn perusteella tietoa raportoidaan pääasiassa koko viraston henkilöstölle ainakin päätulosten osalta, mutta tarkemmat tiedot raportoidaan lähinnä vain esimiehille tai HR:lle.

”Kaiken kaikkiaan asiakkaat näkivät VMBaron avulla saatavan työtyytyväisyystiedon tärkeäksi kehittämisen välineeksi. Tällä tehdyllä kyselyllä saatua tietoa tarvitaan ja käytetään jatkokehittämisen tarkemmassa määrittelyssä”, sanoo VMBaron kehittämisestä vastaava kehityspäällikkö Heikki Asikainen.

 

Asiakkaat voivat tilata VMBaro-palautetutkimuksen raportin sähköpostiin tällä lomakkeella.