Skip to main content

Vaikuttavampia yhdessä

Visiomme on olla vaikuttavampi yhdessä. Visio korostaa yhteistyötä ja kuvastaa jatkuvaa kehittymistä. Vaikuttavuus on menestyksen ja kilpailukyvyn edellytys ja muutoksen mahdollistaja. Toimimme vastavuoroisesti verkostoissa ja muodostamme kumppanien kanssa ekosysteemejä, joilla on yhteinen tavoite. Vaikuttavuus velvoittaa Palkeet johdonmukaiseen, näkemykselliseen ja sitoutuneeseen toimintaan.

Kulttuurimme pohjautuu arvoihin ja strategisiin periaatteisiin. Arvomme ovat

  •     Minä palvelen

Palveluorganisaatiossa jokaisella on palvelutehtävä roolista riippumatta. Panostamme vuorovaikutuksen laatuun ja asiakaskokemukseen tavoitellen asiakkaiden parasta. Asiakkaat voivat luottaa asiantuntemukseemme ja erinomaiseen palveluumme: onnistumme kun asiakkaamme onnistuvat.

  •     Minä osaan ja vastaan

Olemme aloitteellisia ja kehittymishaluisia. Jokaisella on vastuu kehittymisestä, tiedon hankinnasta ja oman vastuualueensa kehittymisestä. Arvostamme erilaisia kykyjä ja halua laittaa itsensä peliin. Löydämme ratkaisun haastaviinkin tilanteisiin ja jaamme kokemuksia. Käsittelemme avoimesti myös virheet, jotta voimme oppia niistä.

  •     Me onnistumme yhdessä

Rakennamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja onnistumme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vahvojen yksilöiden yhteistyöstä syntyy voittava joukkue. Meillä on halu onnistua ja onnistumisista iloitsemme yhdessä. Kannustamme, haastamme ja tuemme toisiamme. Arvostamme hyviä suorituksia.

Kaikkia tavoitteitamme läpileikkaa ja niiden toteutumista ohjaa kolme strategista periaatetta

  •     aikaansaavuus
  •     uudistuminen ja
  •     yhteistyö

Tavoitteena tyytyväiset asiakkaat

Strategian keskeisiä tavoitteita ovat asiakaskokemuksen parantaminen sekä asiakaskunnan ja palvelujen laajentaminen. Tulevina vuosina toteutamme vahvaa roolia valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä ja toimeenpanossa sekä edistämme edelleen automatisaatiota. Tavoitteenamme on vahvistuvaa rooliamme vastaava osaamisen kehittäminen sekä innostava ja vastuullinen työ. Punaisena lankana kulkee tuloksellisuuden jatkuva parantuminen. Strategian tavoitteet osa-alueittain näkyvät kuvassa.

Strategia kuvana

Megatrendit

Sitran megatrendejä mukaillen Palkeet on tunnistanut keskeisimmiksi omaan toimintaansa vaikuttaviksi muutosvoimiksi työn murroksen, data digitalisaation sekä verkostojen yhteiskunnan.

Työn murros on uusiutumisen edellytys. Myös Palkeissa manuaalityö vähenee ja osaaminen sekä vuorovaikutus korostuvat entisestään. Siirtyminen entistä enemmän asiantuntijatyöhön edellyttää uusia taitoja. Jokaisen vastuu omasta työstä, tiedonjako ja yhteistyön merkitys kasvavat. Työn murros tuo mukanaan joustavia rakenteita, rohkeaa ja kokeilevaa toimeenpanoa sekä jatkuvaa kehityksen arviointia.

Datan digitalisaatio puolestaan on palvelukeskukselle kilpailukyvyn edellytys. Työn tuottavuus, teknologian hinta ja osaaminen ratkaisevat taloudellisen hyödyn. Automatisointi jatkuu tulevina vuosina, ja analytiikkaa, tekoälyä, koneoppimista sekä syväoppimista hyödynnetään. Valtionhallinnon yhteinen masterdata hyödynnetään päätöksentekoa tukevaksi palveluksi. Toisaalta avoimuuden ja toisaalta digitaalisen turvallisuuden merkitys kasvaa.

Verkostojen yhteiskunta on olemassaolon edellytys. Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnon tukipalvelut luodaan verkostossa ja tarjotaan yhtenä kokonaisuutena. Palvelut ovat miellyttävästi käytettävissä aina ja kaikkialla. Tuottajatahot häipyvät taustalle. Verkostoissa sitoutuminen, näkemys ja viestintä korostuvat..