Uudistuvat ja monipuoliset henkilöstöpalvelut

Palkeet tarjoaa asiakkailleen monipuoliset henkilöstöpalvelut mm. palkanlaskentaan, palvelussuhteen hallintaan ja rekrytointiprosessin tukeen. Myös matkustuspalvelut kuuluvat henkilöstöpalvelujen valikoimaan. Peruspalvelut ovat tarjolla kaikille asiakkaille valtionhallinnon ohjeistusten ja toimintatapojen mukaisesti. Lisäpalvelut ovat tilattavissa erikseen, ja niistä sovitaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta

Henkilöstöpalvelujen ydin ovat kattavat palvelussuhteen hallinnan ja palkanlaskennan palvelut. Palvelussuhteen hallinnan palvelut sisältävät palvelussuhteen perustamiseen, ylläpitoon ja päättämiseen liittyvät toiminnot, palvelusaikalaskennan ja nimikirjojen ylläpitämisen. Palkan- ja palkkiolaskennan palvelut sisältävät kattavasti palkan ja palkkioiden laskentaan, vuosilomiin ja poissaoloihin liittyvät toiminnot.

Yhteinen, sähköinen portaali tarjoaa palkansaajalle mahdollisuuden reaaliaikaiseen omien tietojen hallintaan sekä esimiehille monipuolisiin raportteihin. Asiakkaat saavat helposti asiantuntevan tuen palvelujen käyttöön.

Uudistuva palvelu

 • Mobiilipalvelujen kehttäminen
 • Portaalin lomakkeiden käytettävyyden parantaminen
 • Kattavampi kokonaispalvelu
 • Automaation hyödyntäminen palvelujen eri vaiheissa

Peruspalvelut

 • Palvelussuhteen hallinta
 • Palkanlaskenta

Lisäpalvelut

 • Organisaariorakenteen luominen ja ylläpito organisaation muutostilanteessa
 • Ajanhallinnan runkosuunnitelman arkipyhien merkintä vapaapäiviksi
 • Palkasta perittävät muut kuin lakisääteiset erät

 

Rekrytointi

Hakuilmoituksesta rekrytoinnin raportointiin

Rekrytointipalvelu kattaa koko prosessin alusta loppuun hakuilmoituksen suunnittelusta rekrytoinnin raportointiin saakka. Palkeet voi hoitaa prosessista myös vain osan, jolloin rekrytointipalvelu suunnitellaan kunkin asiakkaan tarpeen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Palvelusta sovitaan joustavasti rekrytointi kerrallaan, mitä palvelun osa-alueita asiakas haluaa käyttää.

Palkeet hyödyntää sosiaalista mediaa ja videohaastattelupalvelua rekrytointipalvelussaan. Asiakkailla on mahdollisuus ottaa palvelut helposti käyttöönsä joko osana Palkeiden rekrytointipalvelua tai käyttämällä vain kyseistä palvelua ja muutoin hoitamalla rekrytoinnin itse. Palkeet laskuttaa asiakasvirastoja palvelujen käytöstä erillisen hinnaston mukaisesti.

Mikäli haluat kuulla eri palveluista lisää, niin olethan yhteydessä rekry@palkeet.fi.

Valtion yhteinen ilmoittelu

Yhteisilmoittelulla näkyvyyttä ja kustannussäästöjä

Valtion yh­teis­il­moit­te­lun vahvuuksia ovat kustannussäästöt ja valtion näkyvyys työnantajana. Ly­hy­t, na­pa­kas­ti il­mais­tu avoin teh­tä­vä ni­pu­tet­tu­na yh­teen mui­den kiin­nos­ta­vien teh­tä­vien kans­sa ei jää huo­maa­mat­to­mak­si. Yh­teis­il­moi­tus toi­mii myös sil­ta­na Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­luun, jos­ta lu­ki­ja löy­tää vi­ral­li­sen haku­il­moi­tuk­sen. Yh­teis­il­moit­te­lu vah­vis­taa val­ti­on yh­teis­tä brän­diä ja Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­lun tun­net­tui­suut­ta, ja mai­nos­taa sa­mal­la kaik­kia mui­ta­kin pal­ve­lus­sa avoin­na ole­via teh­tä­viä. Pal­ve­lu sääs­tää ai­kaa vi­ras­tois­sa, sil­lä avoi­men teh­tä­vän mu­kaan il­moit­ta­mi­nen on no­pe­aa ja help­poa.

Yh­teis­il­moit­te­lu tuo kus­tan­nus­sääs­töä sitä käyt­tä­väl­le vi­ras­tol­le. Kus­tan­nus­sääs­tö­jen to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan myös kon­ser­ni­ta­sol­la. Mi­kä­li val­tio ei käyt­täi­si yh­teis­il­moit­te­lua ja vi­ras­tot hoi­tai­si­vat kai­ken tar­vit­ta­van il­moit­te­lun itse, oli­si­vat kor­vaa­van il­moit­te­lun kus­tan­nuk­set val­ti­ol­le jopa kak­sin-kol­min­ker­tai­set. Koko­nais­sääs­töä val­ti­ol­le syn­tyy usei­ta sa­to­ja tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa.

Matkustus

Matkustus-palvelu kattaa mm. matkalaskujen tarkastuksen, matka- ja kululaskujen käsittelyn sekä EU neuvoston matkakorvausten käsittelyn. Sujuva ja keskitetty palveluprosessi sekä asiantunteva tuki matkustajille tehostavat matkahallintoa ja säästävät asiakkaidemme aikaa.

Uudistuva palvelu

 • Kuitittomuuden lisääminen/ entistä vähemmän kuittien käsittelyä
 • Automaatioasteen kasvattaminen
 • Järjestelmän helppokäyttöisyyden lisääminen
 • Mobiilikäytön lisääminen


Peruspalvelu

 • Matka- ja kululaskujen maksaminen

Lisäpalvelut

Matka- ja kululaskujen tarkastuspalvelu

Keskittämällä matka- ja kululaskujen tarkastuksen Palkeisiin saat

 • Nopeutta ja sujuvuutta laskujen käsittelyyn
 • Kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun
 • Mahdollisuuden keskittyä matka- ja kuluhallinnan muihin tehtäviin
 • Yhtenäisen ja tasapuolisen palvelun käyttäjille
Eerikäinen Mari

Kysy lisää palveluistamme:

Projektipäällikkö, rekrytointipalvelu

Eerikäinen Mari,

puh. 02955 62473,

mari.eerikainen@palkeet.fi

Mäenpää Taina

Kysy lisää palveluistamme:

Prosessipäällikkö, palkanlaskenta ja siihen liittyvät henkilöstöpalvelut

Mäenpää Taina,

puh. 02955 64398,

taina.maenpaa@palkeet.fi

Siikonen Kati

Kysy lisää palveluistamme:

Prosessipäällikkö, matkustus

Siikonen Kati,

puh. 02955 62192,

kati.siikonen@palkeet.fi

"Yhteistyön sujuvuuden kannalta mielestäni on erityisen tärkeää, että Palkeiden yhteyshenkilöt henkilöstöasioissa säilyvät samoina. Jokaisella virastolla on omia erityistarpeita ja pidempiaikainen yhteistyö edistää asioiden hoitamista."

- Nina Espo, palveluasiantuntija, Viestintävirasto


26.01.2017

Ajankohtaista kuva

Rekrytointipalvelujen valikoima laajenee

Palkeiden tarjoamien rekrytointipalvelujen valikoima laajenee syksyllä 2017. Tavoitteena on tarjota useampia palveluja, joilla tuetaan hyvää ja yhtenäistä asiakkaan ja koko valtion...

Lue lisää >>

20.12.2016

Ajankohtaista kuva

Automatisointi tehostaa palvelutuotantoa

Palkeet tehostaa palvelutuotantoaan mm. tehtäviä automatisoimalla. Yksi tapa toteuttaa automatisointi on hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa.

Lue lisää >>