Valtion yhteisilmoittelu

Tältä sivulta löydät linkit valtion yhteisilmoittelun lomakkeisiin.

Ilmoittautumislinkki löytyy myös Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmästä.

Yhteisilmoitukset

Lomakkeet sulkeutuvat ilmoitusta edeltävänä keskiviikkona klo 15.00 jollei muuta ole mainittu.

Valtion yhteisilmoitus 9.12.2018  Huom! Linkki sulkeutuu ti 4.12.

Valtion yhteisilmoitus 16.12.2018

Valtion yhteisilmoitus 23.12.2018  Huom! Vuoden 2018 viimeinen ilmoitus.

Valtion yhteisilmoitus 6.1.2019

 

Lue lisää:

Yhteisen lehti-ilmoittelun hinnoittelu ja toteutuneita ilmoituksia

Laskutus tapahtuu neljä kertaa vuodessa
Laskutuskausia on neljä:
- tammi-maaliskuu
- huhti-kesäkuu
- heinä-syyskuu
- loka-joulukuu

Valtio yksi asiakas Helsingin Sanomille

Kaikki valtion virastot muodostavat yhden asiakkuuden Helsingin Sanomille/Sanoma konsernille.
Mikäli rekrytointi-ilmoittelua Helsingin Sanomissa tarvitaan, on valtion yhteisilmoittelu ensisijainen ilmoituskanava. Virastojen tiedotukset, kuulutukset sekä muut mahdolliset omat maksulliset ilmoitukset voidaan hoitaa myös Palkeiden kautta. Tiedustelut: rekrytointipalvelu(at)palkeet.fi.
Kaikki valtion maksullinen ilmoittelu Helsingin Sanomissa, ja koko joukossa muitakin Sanoma-konsernin tuotteita, lasketaan valtion yhteiseen asiakasvolyymiin ja ilmoittaja hyötyy yhteisistä sopimusalennuksista.
 

Yhteisilmoittelulla näkyvyyttä ja kustannussäästöjä

Yh­teis­il­moit­te­lun vahvuuksia ovat kustannussäästöt ja valtion näkyvyys työnantajana. Ly­hy­t, na­pa­kas­ti il­mais­tu avoin teh­tä­vä ni­pu­tet­tu­na yh­teen mui­den kiin­nos­ta­vien teh­tä­vien kans­sa ei jää huo­maa­mat­to­mak­si. Yh­teis­il­moi­tus toi­mii myös sil­ta­na Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­luun, jos­ta lu­ki­ja löy­tää vi­ral­li­sen haku­il­moi­tuk­sen. Yh­teis­il­moit­te­lu vah­vis­taa val­ti­on yh­teis­tä brän­diä ja Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­lun tun­net­tui­suut­ta, ja mai­nos­taa sa­mal­la kaik­kia mui­ta­kin pal­ve­lus­sa avoin­na ole­via teh­tä­viä. Pal­ve­lu sääs­tää ai­kaa vi­ras­tois­sa, sil­lä avoi­men teh­tä­vän mu­kaan il­moit­ta­mi­nen on no­pe­aa ja help­poa.

Yh­teis­il­moit­te­lu tuo kus­tan­nus­sääs­töä sitä käyt­tä­väl­le vi­ras­tol­le. Kus­tan­nus­sääs­tö­jen to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan myös kon­ser­ni­ta­sol­la. Mi­kä­li val­tio ei käyt­täi­si yh­teis­il­moit­te­lua ja vi­ras­tot hoi­tai­si­vat kai­ken tar­vit­ta­van il­moit­te­lun itse, oli­si­vat kor­vaa­van il­moit­te­lun kus­tan­nuk­set val­ti­ol­le jopa kak­sin-kol­min­ker­tai­set. Koko­nais­sääs­töä val­ti­ol­le syn­tyy usei­ta sa­to­ja tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa.

 

Ilmoittautuminen yhteisilmoitteluasiakkaaksi

Vie rekrytointi tyylikkäästi loppuun ilmoittamalla valinnasta ilmaiseksi Valtiolle.fi-sivustolla.
Nimitysuutisten ilmoituslomake