Skip to main content

Valtion yhteisilmoittelu

Tältä sivulta löydät linkit valtion yhteisten lehti-ilmoitusten lomakkeisiin. Pääset tälle sivulle myös suoraan Valtiolle.fi-järjestelmästä. Lisäksi löydät tietoa valtion Sanoma-konsernin asiakkuudesta.

Valtion yhteisilmoitus on Helsingin Sanomissa ja/tai Hufvudstadsbladetissa julkaistava, valtiolla avoinna olevien hakuilmoitusten koonti-ilmoitus. Mikäli rekrytoinnista halutaan ilmoittaa em. lehdissä, on valtion yhteisilmoitus ensisijainen kanava, sillä valtion virastot muodostavat yhden asiakkuuden Sanoma-konsernille (mm. Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet).

 

Yhteisilmoitukset

Valtion yhteisilmoitus ilmestyy pääasiassa sunnuntaisin. Lomakkeet, joilla ilmoittaudutaan mukaan yhteisilmoitukseen, löytyvät linkeistä alapuolelta ja ne sulkeutuvat ilmoitusta edeltävänä keskiviikkona klo 15.00, jollei muuta ole mainittu.

Huomioithan, että kesäaika tuo muutoksia ilmestymisajankohtiin.

Valtion yhteisilmoitus 20.10.2019

Valtion yhteisilmoitus 27.10.2019

Valtion yhteisilmoitus la 2.11.2019    Huom! Linkki sulkeutuu jo ti klo 15.

Valtion yhteisilmoitus 10.11.2019

Valtion yhteisilmoitus 17.11.2019

Valtion yhteisilmoitus 24.11.2019

Valtion yhteisilmoitus 1.12.2019

Valtion yhteisilmoitus 8.12.2019      Huom! Linkki sulkeutuu jo ti 3.12. klo 15.

Valtion yhteisilmoitus 15.12.2019

Valtion yhteisilmoitus 22.12.2019

Vko 52 ei yhteisilmoittelua. Hyvää joulua!

Valtion yhteisilmoitus 5.1.2019     Huom! Linkki sulkeutuu jo ti 31.12. klo 12.

 

 

Yhteisilmoittelulla näkyvyyttä ja kustannussäästöjä

Yh­teis­il­moit­te­lun vahvuuksia ovat kustannussäästöt ja valtion näkyvyys työnantajana. Ly­hy­t, na­pa­kas­ti il­mais­tu avoin teh­tä­vä ni­pu­tet­tu­na yh­teen mui­den kiin­nos­ta­vien teh­tä­vien kans­sa ei jää huo­maa­mat­to­mak­si. Yh­teis­il­moi­tus toi­mii myös sil­ta­na Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­luun, jos­ta lu­ki­ja löy­tää vi­ral­li­sen haku­il­moi­tuk­sen. Yh­teis­il­moit­te­lu vah­vis­taa val­ti­on yh­teis­tä brän­diä ja Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­lun tun­net­tui­suut­ta, ja mai­nos­taa sa­mal­la kaik­kia mui­ta­kin pal­ve­lus­sa avoin­na ole­via teh­tä­viä. Pal­ve­lu sääs­tää ai­kaa vi­ras­tois­sa, sil­lä avoi­men teh­tä­vän mu­kaan il­moit­ta­mi­nen on no­pe­aa ja help­poa.

Yh­teis­il­moit­te­lu tuo kus­tan­nus­sääs­töä sitä käyt­tä­väl­le vi­ras­tol­le. Kus­tan­nus­sääs­tö­jen to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan myös kon­ser­ni­ta­sol­la. Mi­kä­li val­tio ei käyt­täi­si yh­teis­il­moit­te­lua ja vi­ras­tot hoi­tai­si­vat kai­ken tar­vit­ta­van il­moit­te­lun itse, oli­si­vat kor­vaa­van il­moit­te­lun kus­tan­nuk­set val­ti­ol­le jopa kak­sin-kol­min­ker­tai­set. Koko­nais­sääs­töä val­ti­ol­le syn­tyy usei­ta sa­to­ja tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa.

Lue lisää: Yhteisen lehti-ilmoittelun hinnoittelu ja toteutuneita ilmoituksia

 

Valtio yksi asiakas Sanoma-konsernille muissakin medioissa

Virastojen rekrytointien erillisilmoitukset, tiedotteet, kuulutukset sekä muut mahdolliset maksulliset ilmoitukset voidaan myös hoitaa Palkeiden kautta. 
Kaikki valtion maksullinen ilmoittelu Helsingin Sanomissa, ja koko joukossa muitakin Sanoma-konsernin tuotteita (mm. Oikotie), lasketaan valtion yhteiseen asiakasvolyymiin ja ilmoittaja hyötyy yhteisistä sopimusalennuksista.

Tiedustelut ja tilaukset: rekrytointipalvelu(at)palkeet.fi.

 

Vie rekrytointi tyylikkäästi loppuun ilmoittamalla valinnasta ilmaiseksi Valtiolle.fi-sivustolla

Nimitysuutisten ilmoituslomake