Skip to main content

Valtion yhteisilmoittelu

Tältä sivulta löydät linkit valtion yhteisten lehti-ilmoitusten lomakkeisiin. Pääset tälle sivulle myös suoraan Valtiolle.fi-järjestelmästä. Lisäksi löydät tietoa valtion Sanoma-konsernin asiakkuudesta.

Valtion yhteisilmoitus on Helsingin Sanomissa ja/tai Hufvudstadsbladetissa julkaistava, valtiolla avoinna olevien hakuilmoitusten koonti-ilmoitus. Mikäli rekrytoinnista halutaan ilmoittaa em. lehdissä, on valtion yhteisilmoitus ensisijainen kanava, sillä valtion virastot muodostavat yhden asiakkuuden Sanoma-konsernille (mm. Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet).

 

Yhteisilmoitukset

Lomakkeet sulkeutuvat ilmoitusta edeltävänä keskiviikkona klo 15.00 jollei muuta ole mainittu.

Valtion yhteisilmoitus su 28.4.2019

Valtion yhteisilmoittelu su 5.5.2019 Huom! Lomake sulkeutuu ti 30.4. klo 12.

Valtion yhteisilmoittelu su 12.5.2019

Valtion yhteisilmoittelu 19.5.2019

 

Yhteisilmoittelulla näkyvyyttä ja kustannussäästöjä

Yh­teis­il­moit­te­lun vahvuuksia ovat kustannussäästöt ja valtion näkyvyys työnantajana. Ly­hy­t, na­pa­kas­ti il­mais­tu avoin teh­tä­vä ni­pu­tet­tu­na yh­teen mui­den kiin­nos­ta­vien teh­tä­vien kans­sa ei jää huo­maa­mat­to­mak­si. Yh­teis­il­moi­tus toi­mii myös sil­ta­na Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­luun, jos­ta lu­ki­ja löy­tää vi­ral­li­sen haku­il­moi­tuk­sen. Yh­teis­il­moit­te­lu vah­vis­taa val­ti­on yh­teis­tä brän­diä ja Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­lun tun­net­tui­suut­ta, ja mai­nos­taa sa­mal­la kaik­kia mui­ta­kin pal­ve­lus­sa avoin­na ole­via teh­tä­viä. Pal­ve­lu sääs­tää ai­kaa vi­ras­tois­sa, sil­lä avoi­men teh­tä­vän mu­kaan il­moit­ta­mi­nen on no­pe­aa ja help­poa.

Yh­teis­il­moit­te­lu tuo kus­tan­nus­sääs­töä sitä käyt­tä­väl­le vi­ras­tol­le. Kus­tan­nus­sääs­tö­jen to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan myös kon­ser­ni­ta­sol­la. Mi­kä­li val­tio ei käyt­täi­si yh­teis­il­moit­te­lua ja vi­ras­tot hoi­tai­si­vat kai­ken tar­vit­ta­van il­moit­te­lun itse, oli­si­vat kor­vaa­van il­moit­te­lun kus­tan­nuk­set val­ti­ol­le jopa kak­sin-kol­min­ker­tai­set. Koko­nais­sääs­töä val­ti­ol­le syn­tyy usei­ta sa­to­ja tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa.

Lue lisää: Yhteisen lehti-ilmoittelun hinnoittelu ja toteutuneita ilmoituksia

 

Valtio yksi asiakas Sanoma-konsernille muissakin medioissa

Virastojen rekrytointien erillisilmoitukset, tiedotteet, kuulutukset sekä muut mahdolliset maksulliset ilmoitukset voidaan myös hoitaa Palkeiden kautta. 
Kaikki valtion maksullinen ilmoittelu Helsingin Sanomissa, ja koko joukossa muitakin Sanoma-konsernin tuotteita (mm. Oikotie), lasketaan valtion yhteiseen asiakasvolyymiin ja ilmoittaja hyötyy yhteisistä sopimusalennuksista.

Tiedustelut ja tilaukset: rekrytointipalvelu(at)palkeet.fi.

 

Vie rekrytointi tyylikkäästi loppuun ilmoittamalla valinnasta ilmaiseksi Valtiolle.fi-sivustolla

Nimitysuutisten ilmoituslomake