Valtion yhteisilmoittelu

Tältä sivulta löydät linkit valtion yhteisilmoittelun lomakkeisiin.

Ilmoittautumislinkki löytyy suoraan rekrytointijärjestelmästä.

Yhteisilmoitukset

Lomakkeet sulkeutuvat ilmoitusta edeltävänä keskiviikkona klo 15.00 jollei muuta ole mainittu.

 

Valtion yhteisilmoittelu 18.2.2018

Valtion yhteisilmoittelu 25.2.2018

Valtion yhteisilmoittelu 4.3.2018

Valtion yhteisilmoittelu 11.3.2018

 

Yhteisilmoitusmallit

Laskutus tapahtuu neljä kertaa vuodessa
Laskutuskausia on neljä:
- tammi-maaliskuu
- huhti-kesäkuu
- heinä-syyskuu
- loka-joulukuu

Valtio yksi asiakas Helsingin Sanomille

Kaikki valtion virastot muodostavat yhden asiakkuuden Helsingin Sanomille/Sanoma konsernille.
Mikäli rekrytointi-ilmoittelua Helsingin Sanomissa tarvitaan, on valtion yhteisilmoittelu ensisijainen ilmoituskanava. Virastojen tiedotukset, kuulutukset sekä muut mahdolliset omat maksulliset ilmoitukset voidaan hoitaa myös Palkeiden kautta. Tiedustelut: rekry(at)palkeet.fi.
Kaikki valtion maksullinen ilmoittelu Helsingin Sanomissa, ja koko joukossa muitakin Sanoma-konsernin tuotteita, lasketaan valtion yhteiseen asiakasvolyymiin ja ilmoittaja hyötyy yhteisistä sopimusalennuksista.
 

Yhteisilmoittelulla näkyvyyttä ja kustannussäästöjä

Yh­teis­il­moit­te­lun vahvuuksia ovat kustannussäästöt ja valtion näkyvyys työnantajana. Ly­hy­t, na­pa­kas­ti il­mais­tu avoin teh­tä­vä ni­pu­tet­tu­na yh­teen mui­den kiin­nos­ta­vien teh­tä­vien kans­sa ei jää huo­maa­mat­to­mak­si. Yh­teis­il­moi­tus toi­mii myös sil­ta­na Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­luun, jos­ta lu­ki­ja löy­tää vi­ral­li­sen haku­il­moi­tuk­sen. Yh­teis­il­moit­te­lu vah­vis­taa val­ti­on yh­teis­tä brän­diä ja Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­lun tun­net­tui­suut­ta, ja mai­nos­taa sa­mal­la kaik­kia mui­ta­kin pal­ve­lus­sa avoin­na ole­via teh­tä­viä. Pal­ve­lu sääs­tää ai­kaa vi­ras­tois­sa, sil­lä avoi­men teh­tä­vän mu­kaan il­moit­ta­mi­nen on no­pe­aa ja help­poa.

Yh­teis­il­moit­te­lu tuo kus­tan­nus­sääs­töä sitä käyt­tä­väl­le vi­ras­tol­le. Kus­tan­nus­sääs­tö­jen to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan myös kon­ser­ni­ta­sol­la. Mi­kä­li val­tio ei käyt­täi­si yh­teis­il­moit­te­lua ja vi­ras­tot hoi­tai­si­vat kai­ken tar­vit­ta­van il­moit­te­lun itse, oli­si­vat kor­vaa­van il­moit­te­lun kus­tan­nuk­set val­ti­ol­le jopa kak­sin-kol­min­ker­tai­set. Koko­nais­sääs­töä val­ti­ol­le syn­tyy usei­ta sa­to­ja tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa.

 

Ilmoittautuminen yhteisilmoitteluasiakkaaksi

Lue lisää: Yhteisen lehti-ilmoittelun hinnoittelu

Vie rekrytointi tyylikkäästi loppuun ilmoittamalla valinnasta ilmaiseksi Valtiolle.fi-sivustolla.
Nimitysuutisten ilmoituslomake