Hoppa till innehåll

Kundtillfredsställelsen är god

08.06.2023

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande på bra nivå.

Våra kunder är allra nöjdast med våra ekonomitjänster, och bland dem får i synnerhet bokföringen (4,3) och bokslutet (4,4) bra betyg. Även löneräkningen och mertjänsterna inom personalärenden får bra respons. Vänlig service (4,4) och dagligt samarbete med personalen (4,1) är fortfarande två av våra styrkor. Vi bad kunderna att beskriva Palkeet med tre ord, och även expertisen lyftes starkt fram.

I årets enkät bad vi respondenterna att bedöma sin upplevelse av hur samarbetet med Palkeet har utvecklats. 30 procent av respondenterna uppgav att samarbetet har förbättrats och 62 procent att det har förblivit oförändrat. I flera av svaren med öppen respons uppgav respondenterna att samarbetet redan är på en god nivå. 8 procent konstaterade att samarbetet har försämrats, och orsakerna som uppgavs till det var bland annat att personbyten inom tjänsteproduktionen märks hos kunderna.

Mest hade nöjdheten sjunkit beträffande resetjänsterna (3,82 -> 3,58). Den största orsaken till det var anhopningarna i behandlingen av reseräkningar i slutet av förra året. Det är nödvändigt att utveckla processen för resor hos staten, och i anknytning till det pågår också ett projekt där även kunderna är starkt involverade.

Det krävs ännu satsningar på att göra tjänsterna mer användarorienterade och utveckla dem enligt kundernas behov. Vid Palkeet bedrivs utveckling med beaktande av statsförvaltningen som helhet, vilket innebär att behoven hos enskilda kunder inte alltid syns i utvecklingen.

Resultaten gås igenom internt vid Palkeet, och åtgärder genom vilka man säkerställer att nöjdheten hålls på en god nivå även framöver lyfts fram. Tillsammans med kunderna gås resultaten vid behov igenom ännu före semestrarna eller senast i kundmötena under hösten.