Hoppa till innehåll

Det ska bli möjligt att hantera utbildningar i Osaava-systemet

tor 9 jun 2022 13:36:00

Vad ska vi upphandla?

Syftet med upphandlingen och ibruktagandet av ett verktyg för hantering av utbildningar är att ge kunderna möjlighet att hantera sina egna utbildningar i Osaava. Målet är att utvidga funktionaliteterna i Osaava och koncentrera funktioner i ett och samma system.

”Med verktyget för utbildningshantering kan man bland annat anmäla sig till utbildningar, hantera deltagarantal, godkänna utbildningar, rikta dem till vissa personer samt ge olika rapporter”, berättar Piia Kokkonen, projektchef och servicekoordinator för Osaava.

Projektet med upphandlingen och ibruktagandet av verktyget för hantering av utbildningar pågår till slutet av 2023. Under projektet ska vi utreda vilka applikationsalternativ som det finns för hantering av utbildningar samt göra en preliminär uppskattning av kostnaderna så att vi kan be kunder att preliminärt förbinda sig till verktyget. Om vi får tillräckligt många kunder att förbinda sig till ibruktagandet, går vi framåt med upphandlingen.

”Vi skickar en enkät om engagemang i ibruktagandet till kunderna efter semestrarna, så ni kan redan fundera på saken och föra den på tal i er egen organisation”, tipsar Piia.

Hurdana fördelar har möjligheterna till hantering av utbildningar för kunden?

Verktyget för hantering av utbildningar gör det möjligt att utnyttja Osaava i en större utsträckning och förbättrar därigenom Osaavas användarerfarenhet. Dessutom har kunden möjlighet att ta i bruk ett verktyg för att rapportera och hantera utbildningar mer systematiskt.

”Kunden kan koncentrera hanteringen av sina egna utbildningar i ett och samma ställe, varvid hen inte längre behöver använda separata Webropol-blanketter. Arbetstagaren behöver inte minnas vilka kurser som hen har avlagt eller om hen säkert har avlagt alla obligatoriska kurser då hen kan se sin egen kurshistoria i en och samma plats”, säger Piia som exempel på systemets fördelar.

Hur framskrider upphandlingen?

Under sommaren och början av hösten utreder vi olika tillgängliga alternativ genom en marknadsundersökning och efter semestrarna ber vi kunderna att preliminärt förbinda sig till ibruktagandet. Om tillräckligt många kunder förbinder sig till ibruktagandet, ska vi i slutet av året genomföra en konkurrensutsättning. Verktyget kommer att tas i bruk under 2023. I början av året tar vi systemet tekniskt i bruk och skapar en verksamhetsmodell på basis av pilotprojekt innan kunderna tar systemet i bruk i slutet av året. Därtill kommer vi att under 2023 produktifiera tjänsterna kring hantering av utbildningar för kunderna.
 

10.11.2022

Vad ska man beakta i upphandlingsskedet i transformationsprojekt?

Upphandlingsskedet är en viktig del av beredningen och en välplanerad och välgenomförd upphandling är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Inom den offentliga sektorn stä...

08.11.2022

Hur det går hos oss

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbete...

21.10.2022

Tillförlitlighet och flexibla arbetssätt – Vid Palkeet är målet med hybridarbete att göra produktionen av tjänster och Palkeet-anställdas vardag smidigare

Den långa undantagstiden och det tidigare distansarbetet har påvisat att vårt arbete fungerar smidigt också på distans. Under coronatiden ökade totalresultatet för vår arbetsnöjdhe...