Hoppa till innehåll

Digital säkerhet medför förtroende och tryggar verksamhetens kontinuitet

ons maj 29 14:35:00 2019

Livet är riskhantering, men risker medför även möjligheter, säger Rousku. Till exempel kan man tänka att användningen av sociala medier är en datasäkerhetsrisk, men om man tar datasäkerheten i beaktande väger dock fördelarna tyngre än riskerna. Det gamla rådet att man inte bör använda samma lösenord i olika tjänster känns förnuftigt med tanke på de dataintrångsincidenter som Rousku berättade att har inträffat den senaste tiden.

Digitaliseringen är den mest betydande omvälvningen i samhället på länge. Rouskus fyra teser gällande digitaliseringen inom den närmaste framtiden är följande:


•    Allting som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras
•    Allting som kan automatiseras och robotiseras, kommer att automatiseras och robotiseras
•    Artificiell intelligens (AI) kommer att användas inom alla områden där det är lämpligt
•    Allting som drivs med el kommer att anslutas till internet


Ju mer ny teknik som tas i bruk, desto fler möjligheter till olika former av brottslig verksamhet finns det. ”Möjligheterna väger dock tyngre än hotbilderna, så det finns inte orsak att oroa sig”, tröstar Rousku. Var och en av oss kan för egen del påverka den digitala säkerheten och att den blir verklighet. Det lönar sig inte att ta onödiga risker, det vill säga det lönar sig att tänka på vem man lämnar ut sina uppgifter till, vad uppgifterna gäller och på vilket sätt man gör det.


Den digitala säkerheten utvecklas
inom den offentliga förvaltningen


Enligt Rousku har olika incidenter gällande data- och cybersäkerhet, dataskydd och verksamhetens kontinuitet blivit vanligare den senaste tiden. Aktörer inom den offentliga förvaltningen har i uppgift att upprätthålla och säkerställa medborgarnas och de övriga intressentgruppernas förtroende för den offentliga förvaltningens verksamhet. Finland placerar sig bland de tio bästa i NCSI-indexet (National Cyber Security Index) som upprätthålls av Estland. NCSI-indexet berättar om statens kapacitet att skydda och utveckla säkerheten till exempel genom lagstiftning och myndighetsverksamhet. För att mäta datasäkerheten på nationell nivå har Befolkningsregistercentralen nu genomfört den första undersökningen om digital säkerhet (Digiturvakysely) för organisationer inom den offentliga förvaltningen.


Befolkningsregistercentralen inledde i början av 2019 projektet JUDO för att utveckla den digitala säkerheten vid organisationer inom den offentliga förvaltningen. Digital säkerhet omfattar fem delområden: riskhantering, verksamhetens kontinuitet och beredskap, datasäkerhet, cybersäkerhet samt dataskydd. JUDO omfattar åren 2019–2021 bland annat workshoppar, TAISTO-övningar, VAHTI-anvisningar och en lärmiljö för det digitala arbetslivet.
På ekonomiförvaltningens evenemang för kontaktpersoner behandlades aktuella frågor om digital säkerhet, då Kimmo Rousku, generalsekreterare för VAHTI vid Befolkningsregistercentralen berättade om läget för den digitala säkerheten och metoder med vilka var och en kan främja såväl sin egen som gemenskapens datasäkerhet.

Ny teknologi och riskhantering
Livet är riskhantering, men risker medför även möjligheter, säger Rousku. Till exempel kan man tänka att användningen av sociala medier är en datasäkerhetsrisk, men om man tar datasäkerheten i beaktande väger dock fördelarna tyngre än riskerna. Det gamla rådet att man inte bör använda samma lösenord i olika tjänster känns förnuftigt med tanke på de dataintrångsincidenter som Rousku berättade att har inträffat den senaste tiden.

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...