Hoppa till innehåll

Ledning genom information, realtidsekonomi och digitalisering lyfts fram i den uppdaterade färdplanen för utveckling

tis 18 okt 2022 09:01:00

”Vi säkerställer hanteringen av moderniteten, driftsäkerheten och kontinuiteten i systemen för statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning genom att i allt högre grad övergå till molnbaserade lösningar fram till år 2030”, säger Helena Lappalainen, direktör med ansvar för utvecklingen. ”Övergången förbereds genom samarbete inom statsförvaltningen och genomförs i enlighet med gemensamt överenskomna molnriktlinjer för lösningar för ekonomi- och personalförvaltningen”, fortsätter hon.

Utvecklingsåtgärder enligt färdplanen pågår

Utvecklingsåtgärder enligt färdplanen främjas just nu. De uppdateringar som gjorts i den omfattande färdplanen år 2022 har närmast varit justeringar av texter och tidtabeller. I synnerhet under denna uppdateringsomgång har man satsat på lägesbeskrivningar för verkställandet av pågående projekt.

I utvecklingen av ekonomiförvaltningen fokuserar man på den strategiska riktlinjen för statens ekonomiförvaltning att utvecklas från ekonomiförvaltning till kontroll över ekonomin. Enligt målet ska man kontrollera och använda ekonomisk information produktivt och analytiskt på alla nivåer. De centrala aktörerna inom ekonomiförvaltningen arbetar effektivt enligt en gemensam verksamhetsmodell för servicecenter. Här ingår gemensamma processer, informationsstrukturer och informationssystem. För att nå framgång krävs även kunnig och motiverad personal inom ekonomiförvaltningen.

Verkställandet av utvecklingen av ekonomiförvaltningen framskrider på bred front bland annat inom Kiekus ekonomiförvaltnings utvecklingsprojekt Ässä (S/4 HANA), och främjandet av realtidsekonomi genom projektet Företagets digitala ekonomi. Palkeet har tagit i bruk AI-kontering för inköpsfakturor under 2022. Statens bokslut utvidgas till att inkludera staten som juridisk person, det vill säga budgetekonomin, fondekonomin och statens affärsverk (utan dotterbolag).

Utvecklingen av upphandlingar grundar sig på åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling och den strategi för Finlands offentliga upphandlingar som utarbetats utifrån det. Samarbetet mellan staten och kommunerna i fråga om upphandlingar har intensifierats, då samma centraliserade tjänster och lösningar produceras för hela den offentliga sektorn. Målet är att effekterna av de offentliga upphandlingarna ska styra upphandlingarna, och de utvärderas och mäts. Ledningen av upphandlingar genomförs utifrån information, då upphandlingsinformation i realtid stöder ledningen och transparensen. Samarbetet med leverantörerna är aktivt, strategiska leverantörer har identifierats och uppföljningen är systematisk.

Upphandlingsväsendet står i centrum för verkställandet av utvecklingen. Palkeets Handi-projekt avslutas år 2022 och därefter ligger fokus i den fortsatta utvecklingen bland annat på genomförandeprojekt för upphandlingsmeddelanden och avtalshantering, som genomförs under 2023. Statskontoret styr verkställandet av den nationella upphandlingsstrategin och Handi-verksamhetsmodellen inom statsförvaltningen.

Inom statens personalförvaltning definieras tyngdpunkterna för utvecklingen enligt regeringsprogrammets mål och de gemensamma riktlinjerna. Statens riktlinjer för personalförvaltning styr utvecklingen både på koncernnivån och på ämbetsverksnivån. Detta syns exempelvis i utnyttjande av kompetens över ämbetsverksgränserna, kontinuerligt lärande, ansvarsfullt och coachande ledarskap samt främjande av möjligheterna att arbeta på olika platser. Målet för statens personalförvaltning är resultatrik verksamhet, ledning genom information samt kundorienterade HR-tjänster.

I centrum för verkställandet av personalförvaltningen står för närvarande en förnyelse av statens rekryteringsplattform samt vidareutveckling av Osaava och statens system för löneräkning. Härnäst inleds ett systerprojekt till ekonomiförvaltningens Ässä-projekt inom personalförvaltningen, då SAP-teknologiförändringar planeras och genomförs i Kiekus nuvarande lösning för personalförvaltning.

Ledningen genom information har som sitt centrala mål att främja informationsbaserad beredning och informationsbaserat beslutsfattande inom statsförvaltningen. Stora mängder information samlas in, och man måste kunna utnyttja den på olika nivåer inom den offentliga förvaltningen som stöd för ledningen och beslutsfattandet. På så sätt främjar man öppenhet och transparens i statsförvaltningens information samt främjar systematisk användning av information inom statsförvaltningen för att förbättra verksamhetens kvalitet och produktivitet samt beslutsfattandet.

Verkställande av utveckling genom samarbete

Verkställande av utvecklingen sker såväl på Statskontoret som inom Palkeet. Statskontoret ansvarar bland annat för ett utvecklingsprojekt för statsunderstödsverksamheten samt för utveckling av kommunekonomins informationstjänst och den gemensamma informationsarkitekturen för den offentliga förvaltningen. Under Palkeets ledning främjas en förnyelse av Tahti-arbetsgivaruppgifterna, utveckling av ledningens rapportering samt förnyelse av Kieku-rapporteringen och personalundersökningar.

Färdplanen uppdateras nästa gång våren 2023.

Mer information om färdplanens innehåll (pdf) (på finska)

06.04.2023

Ansvarsrapportering för år 2022

Vi gör i Palkeet den årliga ansvarsrapporteringen enligt Statskontorets rekommendationer. Den första ansvarsrapporteringen gjordes för år 2021. Vid rapporteringen för år 2022 kunde...

22.03.2023

Översikt av Palkeets år 2022

Året 2022 var ett exceptionellt år liksom även de två åren innan. Året rymde bland annat COVID-19 pandemin och återgången därefter till ett nytt normalt liv, och till förändringen ...

20.03.2023

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för ekonomi och upphandlingar-enheten

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för enheten för ekonomi och upphandlingar (Palkeet) den 11 april 2023. Ingrid har en mångsidig bakgrund inom både den privata och den offent...