Hoppa till innehåll

Mer systematiskt arbete och nytt lärande med hjälp av agila metoder

tors juni 02 10:41:00 2022

Inom Scrum-fadderverksamheten ordnas popup-sparring, där teamen ges möjlighet att utbyta erfarenheter, lärdomar och tips samt ställa frågor och lösa eventuella utmaningar i vardagen vid tillämpningen av Scrum-metoden.  Scrum-metoden har tillämpats på lite olika sätt och i olika omfattning i teamens arbete, och en av de viktigaste lärdomarna har också varit att metoden lämpar sig för många olika behov. Dessutom kan verksamheten utvecklas längs vägen för att passa behoven i det egna teamet och det egna arbetet. Alla arbetsmetoder behöver inte heller införas samtidigt. ”Det är värt att införa agila metoder i lugn och ro samt ha tillräckligt med tålamod för att ta ett steg i taget”, sammanfattar Scrum-faddern Milla Wiinikka.

Arbetsro, försökskultur och närmare samarbete

Teamet för löner, beräkning av anställningstid och semesterplanering var det första som testade Scrum-fadderverksamheten vid införandet av deras agila verksamhetsmodell i början av 2021. På basis av omkring ett års erfarenhet har arbetsmetoden passat teamet bra. ”Fördelarna med den agila verksamhetsmodellen syns i synnerhet i form av ökad planmässighet och transparens. Dessa två faktorer ökar även arbetsron, när uppgifter inte längre landar överraskande på skrivbordet”, berättar specialsakkunnig Tiina Nummela. Teamet planerar kommande arbetsuppgifter och fattar beslut gemensamt, så alla har aktuell information om förändringar och andra saker som är på gång.

I teamet för Osaava har den agila verksamhetsmodellen främjat försökskulturen och lärt medlemmarna i teamet att hantera även misslyckade försök. ”Fördelarna med den utvärdering av verksamheten som görs i slutet av en arbetssprint är att om det visar sig att den testade verksamhetsmodellen inte fungerar, så kan man gå tillbaka till den gamla eller pröva något annat. Misslyckade försök är lika nödvändiga med tanke på lärandet och utvecklingen som lyckade försök”, konstaterar servicekoordinator Piia Kokkonen. Teamet för Osaava har upplevt att den agila verksamhetsmodellen även har underlättat kontakten mellan teammedlemmarna samt intensifierat samarbetet med kunderna och leverantörerna. 

Även om den agila verksamhetsmodellen i en del team redan ingår smidigt i det dagliga arbetet och ännu söker sin form i andra team, är den förenande faktorn för de agila teamen viljan att lära sig nya saker och hjälpa varandra att lyckas. Såväl Scrum-faddrarna som Scrum-teamen deltar vid behov i de andra teamens möten och delar med sig av tips för det praktiska genomförandet av modellen. ”Jag deltar i Scrum-fadderverksamheten för att jag vill ge stöd och dela med mig av kunskap även till andra som planerar att ändra sina verksamhetssätt. Och så är det på samma gång lärorikt för en själv!” konstaterar Tiina. 

Fram till våren 2022 har Scrum-faddrarna varit med och hjälpt till att införa agila metoder i 13 team och projekt, varav de senaste var personaltjänsternas rapporteringsteam och kommunikationsteam.
 

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...