Skip to main content

Klienterna medverkar i servicecentrets verksamhet

Palkeets organisation är indelad i serviceenheter (östra och västra) samt i enheter för kundrelationer, förvaltning, ICT-produktion, teknologi och utveckling. Dessutom omfattar organisationen även en controller-funktion.

Organisationsstruktur

Palkeet organisaatio

Palkeets ledningssystem

Palkeet leds av en verkställande direktör. Palkeets ledningsgrupp stödjer ledningen, utvecklingen och beredningen samt samordningen av ärenden.

Palkeet har en delegation som stödjer ledningen och behandlar verksamhetens utvecklingsriktningar och verksamhetslinjer samt tar initiativ angående dessa. Delegationen kompletterar Palkeets egen kompetens, ger utomstående synpunkter och stödjer ledningen bland annat när det gäller att bedöma och utveckla strategin och affärsverksamheten samt förse ledningen med kontrollinformation. Finansministeriet tillsätter delegationen för högst fyra år i taget.

Målet för Palkeets kunddelegation är att främja den allmänna utvecklingen av servicecentrets tjänster ur kundens synvinkel samt att agera som en kanal för kundernas kontakt till Palkeet. Med hjälp av delegationen kan vi samla in information om kundämbetsverkens förväntningar och eventuella utvecklingsobjekt samt behandla den allmänna kund- och serviceresponsen i syfte att identifiera hur verksamheten borde utvecklas.

01.04.2019

Ajankohtaista kuva

Strategisk processtyrning gör målen till framtiden

Smarta, välgrundade lösningar säkerställer att statens ekonomi- och personalförvaltning hänger med i utvecklingen inom branschen och att kunderna och serviceenheten har tillgång ti...

Läs mera >>

01.04.2019

Ajankohtaista kuva

Hur kan vi hjälpa?

Tjänsterna finns beskrivna i tjänstebeskrivningarna som innehåller information om tjänsternas innehåll och leveransen, det vill säga om ansvar och leveranstider. Målet är aktuella ...

Läs mera >>

01.04.2019

Ajankohtaista kuva

Användningen av robotteknik i Palkeets tjänster fortsätter

Användningen av robotstyrd processautomation och annan automation i Palkeet utvidgas ständigt till nya processer. Nya genomföranden tas kontinuerligt i bruk och målet är att automa...

Läs mera >>