Hoppa till innehåll

Det ska bli möjligt att hantera utbildningar i Osaava-systemet

tors juni 09 13:36:00 2022

Vad ska vi upphandla?

Syftet med upphandlingen och ibruktagandet av ett verktyg för hantering av utbildningar är att ge kunderna möjlighet att hantera sina egna utbildningar i Osaava. Målet är att utvidga funktionaliteterna i Osaava och koncentrera funktioner i ett och samma system.

”Med verktyget för utbildningshantering kan man bland annat anmäla sig till utbildningar, hantera deltagarantal, godkänna utbildningar, rikta dem till vissa personer samt ge olika rapporter”, berättar Piia Kokkonen, projektchef och servicekoordinator för Osaava.

Projektet med upphandlingen och ibruktagandet av verktyget för hantering av utbildningar pågår till slutet av 2023. Under projektet ska vi utreda vilka applikationsalternativ som det finns för hantering av utbildningar samt göra en preliminär uppskattning av kostnaderna så att vi kan be kunder att preliminärt förbinda sig till verktyget. Om vi får tillräckligt många kunder att förbinda sig till ibruktagandet, går vi framåt med upphandlingen.

”Vi skickar en enkät om engagemang i ibruktagandet till kunderna efter semestrarna, så ni kan redan fundera på saken och föra den på tal i er egen organisation”, tipsar Piia.

Hurdana fördelar har möjligheterna till hantering av utbildningar för kunden?

Verktyget för hantering av utbildningar gör det möjligt att utnyttja Osaava i en större utsträckning och förbättrar därigenom Osaavas användarerfarenhet. Dessutom har kunden möjlighet att ta i bruk ett verktyg för att rapportera och hantera utbildningar mer systematiskt.

”Kunden kan koncentrera hanteringen av sina egna utbildningar i ett och samma ställe, varvid hen inte längre behöver använda separata Webropol-blanketter. Arbetstagaren behöver inte minnas vilka kurser som hen har avlagt eller om hen säkert har avlagt alla obligatoriska kurser då hen kan se sin egen kurshistoria i en och samma plats”, säger Piia som exempel på systemets fördelar.

Hur framskrider upphandlingen?

Under sommaren och början av hösten utreder vi olika tillgängliga alternativ genom en marknadsundersökning och efter semestrarna ber vi kunderna att preliminärt förbinda sig till ibruktagandet. Om tillräckligt många kunder förbinder sig till ibruktagandet, ska vi i slutet av året genomföra en konkurrensutsättning. Verktyget kommer att tas i bruk under 2023. I början av året tar vi systemet tekniskt i bruk och skapar en verksamhetsmodell på basis av pilotprojekt innan kunderna tar systemet i bruk i slutet av året. Därtill kommer vi att under 2023 produktifiera tjänsterna kring hantering av utbildningar för kunderna.
 

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...