Hoppa till innehåll

Med Osaava mot coachande ledarskap

ons maj 22 13:32:00 2019

I bilden från vänstern Mari Eerikäinen och Virpi Lappeteläinen.

Palkeet utvecklar sina HRD-tjänster med kraftiga tag under de kommande åren. Ett delområde är kompetenshanteringstjänsten. Målet med den är att erbjuda statsförvaltningen ett enhetligt verksamhetssätt och verktyg samt en enhetlig tjänst. ”Det som betonas i framtidens ledarskap och HRD-processer är fortgående diskussion om målen och utvecklingen, respons, medarbetarupplevelse och flexibilitet. Ledarskap som bygger på övervakning och order anses inte längre vara effektivt och fungerande, utan det har ersatts med coachande ledarskap som bygger på att stödja och sparra de anställda. Med coachande ledarskap eftersträvas ökad interaktion och därigenom att målen för arbetet bättre kan tillämpas i praktiken och uppnås”, förklarar Mari Eerikäinen, servicechef vid Palkeet.


Som stöd för coachande ledarskap erbjuder statsförvaltningen ämbetsverken verktyget Osaava för kompetenshantering som en del av datasystemet SAP. ”Osaava ger bra möjligheter för praktisk tillämpning av verksamhetssätten, men det egentliga ändringsarbetet och engagemang av de anställda sker i vardagen genom diskussioner, utbildningar, exempel och djärva försök. Lösningen ligger alltså inte i teknologin i sig utan i hur den används. Det avgör hur mycket mervärde lösningen ger”, fortsätter Mari.


Fler tjänster i utbudet

Palkeets utbud av personaltjänster utökas i år med tjänsten Osaava, som stöder användning av tjänstens och systemets olika funktioner vid ämbetsverken. ”Användningen av tjänsten och systemet Osaava gör det möjligt att använda aktuell information som stöd för kompetensledningen och samordna de gemensamma och individuella målen samtidigt som de allt knappare resurserna kräver optimal kompetenshantering. Osaava underlättar identifiering av nyckelpersoner och nyckelkompetenser. Aktuell information om personalens kompetenser hjälper att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt ställe i rätt tid. Osaava möjliggör kompetenssökning över organisationsgränserna och bidrar på så sätt till flexibel utnyttjande av kompetens och stöder rörlighet inom staten. Osaava är en del av systemet Kieku. Därmed kan vi i fortsättningen allt bättre ta vara på potentialen och det datainnehåll som redan finns i Kieku”, summerar Mari.


Verksamhetskultur som går mot coaching och diskussioner

Statsrådets kansli (SRK) inför Osaava i ett par pilotgrupper under våren och hösten. I pilotprojektet deltar cirka 50 personer, i den första fasen SRK och finansministeriet (FM). ”Avsikten är att ta Osaava i bruk planenligt, kontrollerat och i rätt tid. Avsikten är nu att testa tjänsten med öppet sinne. Utifrån erfarenheter skapas fungerande verksamhetsmodeller och som sedan sprids vidare till andra ministerier. Med andra ord testar vi dem först i mindre kretsar och sprider dem först därefter till hela organisationen. En bra användarupplevelse får en att förhålla sig positivt till tjänsten”, säger specialsakkunnig Virpi Lappeteläinen, projektchefen för införandet av systemet vid SRK.


”Det är framför allt fråga om att ändra verksamhetskulturen åt ett allt mera coachande och diskuterande håll. Syftet är att Osaava ska ge oss en allt öppnare diskussionskultur och verksamhet där vi sparrar varandra och för en öppen dialog. Med den nya verksamhetsmodellen kan vi granska den helhet som målen och kompetensledningen utgör på ett nytt sätt och genuint fundera på hurdana modeller som lämpar sig för oss”, fortsätter Virpi.
”Osaava framhäver de anställdas egen aktivitet. Målen och uppföljningen av dem blir synligare och förhoppningsvis kan vi också åstadkomma en ny responskultur tillsammans. Jag anser att en positiv aspekt med Osaava är att det också möjliggör behandlingen av mål på gruppnivå. Dessutom får det kunskapsbaserade ledarskapet en allt större roll. Därför tycker jag att det är viktigt att utnyttja rapporteringen i Osaava och utveckla den tillsammans med Palkeet, för möjligheterna är många”, konstaterar Virpi. ”Jag kan också varmt rekommendera utbildningen Valmentava työote (Coachande inställning till arbetet) i eOppiva, för den beskriver målbilden på statsförvaltningsnivån väl”, tipsar Virpi.

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...