Hoppa till innehåll

Palkeets strategi för det nya årtiondet

tor 1 okt 2020 13:05:00

Den nya strategin publicerades för vår personal den 3 september 2020 och implementeras i vardagen under hela hösten. I höst inleds även planeringen av verksamheten nästa år inom Palkeet utifrån den nya strategin.

Strategins tyngdpunkter
Palkeets verksamhet baserar sig enligt våra värden på uppskattning, sakkunnighet och samarbete. Vår vision är att vara effektivare tillsammans. Kunderna står i centrum av vår verksamhet tillsammans med vår huvudtjänst, dvs. ekonomitjänster och personaltjänster. För oss är det ytterst viktigt att arbeta kvalitets- och kostnadseffektivt, skapa mervärde för våra kunder och stöda kundernas vardag. Dessutom är en av våra viktiga uppgifter att främja den offentliga förvaltningens funktioner.

Vår nya strategi har samlats i fem fokuspunkter:

 • En enhetlig Palkeet:
  Vårt mål är att vara en modern och uppskattad sakkunnigorganisation.
 • Kunden i centrum för verksamheten:
  Vårt mål är att agera nära kunden och producera ypperlig kundservice. Vår verksamhet baserar sig på god förståelse för kunden.
 • Pålitlighet med kvalitet:
  Vårt mål är att producera högklassiga, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga tjänster.
 • Digitala tjänster på ett användarvänligt sätt:
  Vårt mål är att kunderna och användarna ska uppleva att de system vi erbjuder är användarvänliga och att tjänsterna motsvarar kundernas behov.
 • Lönsam förnyelse:
  Vårt mål är att producera helhetsfördelar och effekter inom statsförvaltningen.

Organisationen stöder de strategiska tyngdpunkterna
Vi förnyar även vår organisation från och med den 1 oktober 2020 till att bättre stöda våra strategiska tyngdpunkter och mål. Den största ändringen är att kunder, tjänster och kvalitet i fortsättningen koncentreras till samma enhet. Målet är att stärka kundförståelsen, en kundorienterad utveckling av tjänsterna och kvaliteten på tjänsterna. Dessutom är tjänsterna för aktiebolags- och samfundskunder i separata enheter så att vi bättre kan svara på behoven hos denna växande kundgrupp.

Personalens respons har varit positiv
Vår personal har positivt tagit emot den nya strategin. ”Jag har hört personalens kommentarer om bland annat att den nya strategin nått in i kärnan och är förståelig och praktisk. Personalen har ansett det vara viktigt att serviceproduktionen har lyfts upp till hjärtat i verksamheten och att kvaliteten och kostnadseffektiviteten tydligt har lyfts fram som servicecentrets grundprinciper. För att nå kvaliteten och kostnadseffektiviteten behöver vi även de fördelar teknologiutvecklingens medför och kunskap att utnyttja dem på bästa möjliga sätt i vår verksamhet”, berättar Palkeets verkställande direktör Tuija Kuivalainen. ”Nu är det viktigt att göra den nya strategin till en fungerande del av vår vardag för att kunna nå de mål vi ställt upp”, betonar Tuija.

11.10.2021

Den elektroniska verksamhetsmodellen ePalkkio och resor för att hantera utomstående arvodesräkningar och reseräkningar

Palkeet har som mål i projektet ePalkkio och resor att automatisera hanteringen av arvodesutbetalningsprocessen och hanteringen av utomstående resenärers resekostnader.

17.09.2021

Indikatorer för ekonomi- och personalförvaltningen utformas i samarbete med kunderna

I september har Palkeet och Statskontoret ordnat två verkstäder, där de tillsammans med kunderna har gått igenom hur effektiviteten kan mätas inom statens ekonomi- och personalförv...

15.09.2021

Artificiell intelligens prognostiserar kontering av inköpsfakturor

Antalet användare av Palkeets konteringstjänst ökar. Vid kontering av nätfakturor som hanteras manuellt kommer man framöver att använda sig av artificiell intelligens. Som bäst påg...