Hoppa till innehåll

Palkeet och Statskontoret stödjer styrning med information hos staten

mån juni 28 15:56:00 2021

Man behöver dock inte göra allting själv. Statens organisationer har tillgång till stöd för styrning med information och för dataanalyser. Statskontoret och Palkeet ger staten lagstadgade tjänster för analyser och rapportering. Palkeets tjänster riktas till statens ämbetsverk och institutioner, för att utveckla organisationernas verksamhet. Statskontoret producerar tjänster för statsrådet, bl.a. för styrningsbehoven inom statskoncernen och förvaltningsområdena.

Palkeets analystjänster för smidigare användning av data

Palkeets analystjänster bygger på ekonomi- och personalförvaltningens data, som kan berikas med kundens övriga data. Inom analytikertjänsterna ställer Palkeet kompetensen hos sina experter kunderna till förfogande. Palkeets dataanalytiker producerar svar på olika databehov i samarbete med kunden. Data hos Palkeet kan berikas med kundens data, och man kan även annars beakta kundrelaterade särskilda behov. Vid analyser finns det typiskt behov av en analytiker hos serviceproducenten och av en person som känner till kundens verksamhet och data.

Utöver analystjänster erbjuder Palkeet kunderna även standardanalyser samt datagränssnitt. Syftet med dem är särskilt att göra dataanvändningen smidigare och skapa möjligheter att utvidga analyserna till nytta för hela kundkretsen.

Standardanalyser kan automatiseras genom programmering och det krävs inget mänskligt arbete för att utföra dem. En sådan analys är t.ex. den som produceras i Kieku för chefens arbetsbord. I de flesta fall kräver tolkningen och verkställandet av resultaten fortfarande mänskligt arbete. I ett typiskt fall presenteras standardanalyser visuellt på arbetsbordet där data i bakgrunden har laddats ned och kalkylerats automatiskt.

Datagränssnitt är tjänster där analyserade data delas till kunden via ett tekniskt gränssnitt, eller där kunden skickar information till tjänsteleverantören för nyttjande i t.ex. andra tjänster. En typisk tjänst över gränssnittet är att månatligen skicka en maskinläslig fil till kunden. Gränssnittstjänsten produceras i samarbete med Kieku och Rapporteringstjänsten. I tjänsten producerar analystjänsterna mallar för avancerade analyser genom att utnyttja analyserade data visavi gränssnitten.

Lägesbilder och referensdata från Statskontoret till statsrådet och för offentligt bruk

Analystjänsterna vid Statskontoret producerar referensdata över förvaltningsgränserna, särskilt för statsrådet, för behoven hos förvaltningsområdena och styrningen av statskoncernen. Data från många olika källor nyttjas vid analyserna. Till exempel gemensamma data kring verksamhet, ekonomi och planering samt kommunekonomiska data finns till förfogande. Analyserna kombineras även med kundernas substansdata och med data från offentliga källor. 

Genom att omfattande kombinera data från olika källor kan man för statsrådet ta fram lägesbilder och referensdata gällande hela statsförvaltningen, förvaltningsområdena, helheter över förvaltningsgränserna samt kommunekonomin. Statskontoret kan även administrera dataflöden och -lager så att uppdragsgivare alltid förfogar över aktuell information. Uppdaterande officiella tjänster på ministeriernas vägnar är t.ex. Granskakommuner.fi och Granskaomraden.fi.

Statskontorets experter hjälper vid behov med frågor kring att ordna styrning med information på ministerierna. 

Statskontoret utför även verkrelaterade pilotprojekt inom ramen för projektet Tietokiri med hjälp av vilka man söker finna analysobjekt till stöd i vidare avseende för beslutsfattningen inom statsförvaltningen. De lösningar för intressanta databehov hos enskilda verk som hittas via pilotprojekt försöker man dimensionera för hela statsförvaltningen. 

Webbplatsen Granskaforvaltningen.fi, som upprätthålls av Statskontoret, ger visualiserade data om staten, kommunerna och regioner. Data ges också via ett öppet gränssnitt (API). Data som fås via gränssnittstjänsten expanderar allt efter när gemensamma data hos staten samlas på en gemensam dataplattform. Det finns närmare beskrivningar av tillgängliga data och anvisningar för användning av gränssnittet på webbplatsen Granskaforvaltningen.fi. Godkända ekonomidata från kommuner och samkommuner i kommunekonomins datatjänst finns att få via det öppna gränssnittet.

Även Hansel och Senatfastigheter tillhandahåller analystjänster

Utöver tjänsterna ovan vid Statskontoret och Palkeet kan statens verk även få analystjänster från Hansel och Senatfastigheter. Hansel ger ämbetsverken analystjänster kring upphandlingsdata, t.ex. i tjänsten Granskaupphandlingar.fi, och Senatfastigheter kring data avseende lokalförvaltning.

Läs mer
Statskontorets analystjänster
Palkeets analystjänster för ekonomi- och personalförvaltning (på finska)
Gränssnittjänsten i Granskaforvaltningen.fi

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...