Hoppa till innehåll

Utvecklingen av rapporteringstjänsten för ledningen framskrider – från verkstäder till pilotprojekt

mån apr. 12 11:02:00 2021

I februari och mars ordnade vi tre verkstäder för kunder, där vi tillsammans fastställde tjänstens innehåll, tillgänglighet, visualitet och segmentering. Tack till alla som deltog i verkstäderna!

Verkstädernas håvor

Behovet av att förena informationsinnehållet i flera informationskällor till en användbar form samt samla kontinuerliga informationsinnehåll för ledningens rapport betonades i verkstäderna. Liknande egenskaper fanns på högre nivå i ämbetsverkens informationsinnehåll, men särdragen i verksamheten utmanar anläggningen av de gemensamma helheterna. Tydligare förenhetligande egenskaper fanns inom informationsinnehållet vid personalförvaltningen, då igen verksamhetens mångfald betonades inom ekonomiförvaltningen. 

På basis av resultaten av verkstäderna torde lösningen för rapporteringstjänsten för ledningen bestå av enhetliga bashelheter, från vilka ämbetsverken inom sin verksamhet kan slutföra de väsentliga lyften till sina egna rapporter. Informationens tidsenlighet, förutseende och minskning av arbetsmängd med hjälp av automatisering betonades som viktiga behov hos kunderna. På detta sätt kan tiden riktas till analysering av innehållet.

Vad gäller utvecklingen av tjänsten måste man ytterligare observera att användningssätten av tjänsten varierar, och att det även utöver skrivbordsvyn behövs andra sätt att samla ihop uppgifter och beredskap för att erbjuda informationsinnehåll som färdigt behandlats. 

Mot gemensamma lösningar med hjälp av pilotprojekt 

Pilotering av tjänsten är följande fas i utvecklingen av rapporteringstjänsten för ledningen. Med tanke på den fortsatta utvecklingen är piloteringen särskilt viktig för att man tydligare ska kunna rikta den kommande utvecklingen av tjänsten mot gemensamma lösningar.

Den första versionen av serviceinnehållet och rapportvyn blir färdig under pågående vår. I den första fasen täcker tjänsten de viktigaste uppgifterna ur Kieku-systemet samt lösningen för att binda ämbetsverkets egna substansuppgifter med rapporten. Ytterligare finns en metod för genomförande av gränssnittsöverföring av informationsinnehåll i utredningen som stöd för de egna rapporteringslösningarna. Inom följande fas av tjänsteutvecklingen utför vi en arbetsplan för att ansluta andra system i Palkeet (t.ex. Osaava, rekrytering och resor) till tjänsten. Vi utreder ytterligare hur uppgifterna i registret hos statens gemensamma serviceproducenter (Tietokiri/Kunskapsspurten) kan anslutas som en del av rapporteringstjänsten för ledningen.

Avsikten är att under slutet av våren och sommaren pilotera tjänsten tillsammans med några ämbetsverk vi betjänar. Utvecklingsteamet i Palkeet kartlägger kundernas intresse och möjlighet att delta i pilotprojektet i april.
 

Utvecklingsstig för tjänsten fas 1 och 2 är berättat i text.

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...