Hoppa till innehåll

Utvidgade tjänster, Handi-tjänsten och ledning genom information är tyngdpunkter för utvecklingen i år

mån 8 mar 2021 14:41:00

Palkeet har i samarbete med Statskontoret och finansministeriet berett tyngdpunkterna för utveckling av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningslösningar åren 2021–2026. I vägkartan beaktas statens ekonomi- och personalförvaltnings samt upphandlingsväsendets strategiska riktlinjer och genomförandet av den sker via Palkeets godkända utvecklingsportfölj och de projekt som Statskontoret och finansministeriet äger.
Årets tyngdpunkter inom Palkeet är utvidgade tjänster, Handi-tjänsten, utveckling av användarupplevelsen, främjande av automatisering samt utveckling av stödet för ledning genom information.

I förbättringen av användarupplevelsen fokuserar man på att definiera servicestigar för tjänsterna och segmentsspecifika behov. Kundservicevisionen för år 2025, som blev klar i början av 2021, visar utvecklingsriktningen för kundservicen under de närmaste åren.
Den kontinuerliga utvecklingen av systemen omfattar genomförande av den applikationsutveckling och de systemuppdateringar som bestämts för 2021. Genom kontinuerlig utveckling säkerställer man att applikationer fungerar som lagen kräver och att dataskyddet är i ordning samt genomför objekt för kontinuerlig utveckling ur utvecklingsköerna.

Verkställandet av digitalisering fortsätter under året genom förverkligande av utvecklingsområden för automatisering och fortsatt kartläggning av objekt för artificiell intelligens. Artificiell intelligens används i konteringen av inköpsfakturor samt i behandlingen av arvodestagares arvodesfakturor och resefakturor från resenärer utanför statsförvaltningen.

Till de omfattande utvecklingsprojekten enligt vägkartan hör förverkligande och stegvis ibruktagande av en ny plattform för rekryteringstjänster, planering, förberedelse och upphandling av SAP/Hana Fico, deltagande i PVErp2.0-projektet, Handi-projektets sista skede samt planering av förnyelsen av hanteringen av tillträden och befogenheter.

Tyngdpunkter i utvecklingen av servicehelheterna

Inom utvecklingen av personalförvaltningens tjänster fokuserar man på att göra rådgivningstjänsten för löntagare till en del av bastjänsterna under 2021–2022, fortsätta ibruktagandet av HRM-tilläggstjänster, utreda ett ibruktagande av kompetensutvecklingstjänster för säkerhetssektorn, förnya statens rekryteringshelhet och beakta riktlinjerna i statens resestrategi, som blir klar våren 2021, i Palkeets tjänster.

Inom ekonomiförvaltningstjänsterna inleds definieringen och pilotanvändningen av en helhetstjänst för ekonomiförvaltningen, och man satsar på att etablera och utveckla Handi-tjänstlösningens användarupplevelse och funktioner.

Till de aktuella frågorna inom tjänsterna för informationsledarskap hör förnyelse av Kiekus datalagerrapportering, överföring av Tahti till att bli en del av Kieku-systemet, utveckling av ledningens skrivbord, ett nytt servicekoncept för statens personalundersökning (VMBaro) och upphandling av det samt deltagande i projektet Tietokiri, i synnerhet i fråga om gränssnitten för dataöverföring.

Vi informerar aktivt om utvecklingen

Vi informerar aktivt våra kunder om årets utvecklingsområden via olika kanaler. Under våren ordnar vi kontaktpersonsdagar för ekonomi- och personalförvaltningen, där vi berättar om sådant som är aktuellt inom tjänsterna, såsom förnyelsen av rapporteringstjänsten, utvecklingen av Handi-tjänsten och HR-tilläggstjänsten.

Information om utvecklingen sprids också via nyhetsbrev, meddelanden och information till kundernas kontaktpersoner.

I maj ordnar vi en serie webbinarier som är öppna för alla, där vi tar upp informationsledarskap, utvecklingen av ekonomi- och personalförvaltningen samt upphandlingsväsendet inom staten samt användarorienterad utveckling.

16.11.2021

Palkeets analysteam synliggör informationen och hanteringen av den

Palkeets dataarkitekt och analytiker får i sina arbeten lösa både kunders och Palkeets interna utmaningar, till exempel gällande utnyttjande och hantering av information.

11.11.2021

I framtiden kan fakturor från statens ämbetsverk betalas även med MobilePay

Finland är också en föregångare för digitalisering inom statens tjänster, och denna höst tas ett nytt steg med tanke den elektroniska faktureringen då Palkeet lägger till MobilePay...

11.10.2021

Den elektroniska verksamhetsmodellen ePalkkio och resor för att hantera utomstående arvodesräkningar och reseräkningar

Palkeet har som mål i projektet ePalkkio och resor att automatisera hanteringen av arvodesutbetalningsprocessen och hanteringen av utomstående resenärers resekostnader.