Hoppa till innehåll

Ämbetsverkens verksamhetsmiljö måste beaktas i effektmätarna

mån 28 feb 2022 10:22:00

Vid verkstäderna lyftes tydligt fram en synpunkt om att mätarna bör granskas på statsförvaltnings-, ämbetsverks- och servicecenternivå. Mätarna ska ta avstamp i ekonomi- och personalförvaltningens mål och verkställandet av dem stöds av en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Palkeet, Statskontoret och finansministeriet fortsätter under det innevarande året att tillsammans bearbeta mätarna för ekonomi- och personalförvaltningen. 

”Effekten av de befintliga mätarna kommer av analysen av dem och åtgärder som vidtas utgående från dem, inte så mycket från själva mätarna. I aggregeringen av mätarna måste man även ta hänsyn till ämbetsverkens olika storlek och verksamhetsmiljöer”, säger Helena Lappalainen, ansvarig chef ör strategisk utveckling vid Palkeet. 

Utgående från diskussionerna vid verkstäderna kunde man konstatera att ekonomiförvaltningens mätare redan är något mer en färdig helhet än personalförvaltningens mätare. I ekonomiförvaltningens helhet finns i sig själv aspekter som är enklare att mäta, medan det i mätningen av effekten inom personalförvaltningen ännu finns sådant som behöver preciseras.

 ”Allmänt önskades snabbare och mer kontinuerlig mätning till exempel vad gäller de tjänster som Palkeet producerar. Detta skulle ge en insyn i hur effektivt statsförvaltningen fungerar. De årliga enkäterna ger inte en tillräckligt heltäckande bild av situationen”, säger Lasse Skog, divisionschef vid Statskontoret.

Nya mätare tas i bruk i början av 2023

I ekonomiförvaltningens mätare ligger fokus på en granskning av mätarnas nuvarande värden, med beaktande bland annat av perspektiven för hållbar utveckling, innovationer, ledning, datasäkerhet och kontinuitet. Under våren kommer man att fastställa de saker som ska mätas och varifrån man får informationen till dem samt vilka mätarvärdena är. Till hösten görs en utvärdering av verksamhetsmodellen, en bedömning av hur mogen processen är och kartläggningar av kompetenser.

I mätningen av personalförvaltningens effekt eftersöks svar på hur statens strategiska HR-funktion betjänar ämbetsverken och hur de operativa uppgifter som överförts till servicecentret gynnar verksamheten. Diskussioner med anknytning till utvecklingen av personalförvaltningens mätare kommer att hållas i olika forum, såsom inom ramarna för personalförvaltningens utvecklingssamtal, som ordnas av finansministeriet.

 Avsikten är att de nya mätarna tas i bruk i början av 2023.

Fokusområdena för statens ekonomi- och personalförvaltning för åren 2021–2026 har utformats tillsammans med kunderna, Statskontoret och finansministeriet. Vägkartan visar riktningen för utvecklingen av de gemensamma tjänsterna och lösningarna inom statens ekonomi- och personalförvaltning. De uppdragna riktlinjerna ses över årligen, och då görs nödvändiga prioriteringar och uppdateringar av dem.
 

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...