Hoppa till innehåll

Analytiker hjälper att förädla kunskap till stöd för ledningen

ons juni 06 15:40:00 2018

Kundernas dagliga kunskapsbehov var bränslet till samarbetet kring att utveckla nya analystjänster. Efter pilotförsök i två omgångar är den första analystjänsten Palkeet erbjuder nu allmänt tillgänglig. Målet med den nya tjänsten är att stödja kunderna i kunskapsbaserat beslutsfattande och ledarskap.
"Vårt intresse riktade in sig på allokeringen av arbetstiden: hur mycket allokeras inte och hur fungerar allokeringen", berättar Harry Anttila vid Brottspåföljdsmyndigheten. "Tillvägagångssättet visade sig ha stor potential. Det är lönt att vidareutveckla det tillsammans med den organisation som undersöks."
 
Analytikertjänsten ställer den kompetens som Palkeets experter har till kundernas förfogande
 
"Palkeets analytiker är analysexperter som använder statistiska metoder och prediktiva modeller för att bemöta de utmaningar kunderna står inför. I regel används ekonomi- och personalförvaltningsdata, som vid behov berikas med kundens data. Resultatet är en analys som kunden kan använda i ledningen av den egna organisationen", säger Heikki Asikainen som är processchef med ansvar för tjänsten.
 
Prediktiv analys för pensionsavgångar och serviceefterfrågan
 
Sammanlagt omkring tio ämbetsverk deltog i utvecklandet av tjänsten. De fall som ingick i pilotförsöken valdes ut så att resultaten och metoderna i så stor utsträckning som möjligt även skulle kunna användas vid andra ämbetsverk.
 
Exempelvis önskade Polisstyrelsen ett verktyg för att predicera pensions- och övriga avgångar medan Trafiksäkerhetsverket Trafi ville förutse efterfrågan på tjänsterna i de olika servicekanalerna. Under pilotförsöken insamlades erfarenheter och respons om själva analyserna och målen för samarbetet.
 
"Arbetssättet fungerade väl och det är en god idé att reservera tid för genomgång av resultaten inom den egna organisationen", säger överinspektör Kirsi Reponen vid Polisstyrelsen. "Det kunde också vara till nytta att se på resultaten igen efter någon tid, så att analytikerna kan svara på de frågor som uppkommit."
 
"I själva resultaten framkom inget nytt eller överraskande. Pilotförsöket bekräftade ändå våra uppfattningar om utmaningarna i registreringsprodukterna och om de faktorer som påverkar detta", säger sakkunnige Erno Aholammi vid Trafi.
 
Visuell information stöder användningen av resultaten
 
Under pilotförsöken konstaterades också att det är mycket viktigt att presentera resultaten tydligt och visuellt. "Det är bra att föra fram centrala saker så att de blir begripliga och kan användas", understryker Harry Anttila.
 
"Jag rekommenderar liknande pilotförsök till stöd för budgetering och prissättning inom andra delar av den offentliga förvaltningen, förutsatt att volymerna är stora nog och uppgifter för en tillräckligt lång tidsperiod finns att tillgå för modelleringen", säger Erno Aholammi.
 
Sammanlagt kommer fyra moduler att ingå i Palkeets analystjänst: utöver analytikertjänsterna är de självbetjäningsanalys, standardanalyser och datagränssnitt.

Delta i Kunskapsspurten!
Palkeet deltar också i den offentliga förvaltningens gemensamma #Kunskapsspurt. Målet med #Kunskapsspurten är att synliggöra de resultat det kunskapsbaserade ledarskapet ger och dela verktyg och insikter som visat sig fungera. Bekanta dig med tjänsten och kom med!

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...