Hoppa till innehåll

Kundgruppens synpunkter på reformen av statens rekryteringshelhet

ons dec. 16 10:39:00 2020

”Man har försökt ta kundernas åsikter i beaktande så brett som möjligt, så att den nya helheten skulle tjäna alla användare på bästa sätt i framtiden”, säger rekryteringschef Tiia Vahvelainen från Palkeet.

Maija Räsänen och Tarja Kanervo, som är medlemmar i kundgruppen, har upplevt medlemskapet som givande. Maija arbetar som specialexpert på personalenheten vid statsrådets kansli. Hon är HR-partner för cheferna, sköter rekryteringar och deltar i olika rekryteringsuppgifter inom organisationen. I sitt tidigare arbete på Statskontoret arbetade hon också med det nuvarande valtiolle.fi-systemet.
Tarja arbetar som planerare i Statistikcentralens grupp för personal och lagar och har varit kontaktperson för Palkeet i flera år. Statistikcentralen har länge använt Palkeets tilläggstjänster, såsom rekryteringstjänsten. Deras specialitet är massrekryteringar, där man anställer ett stort antal statistikintervjuare på en gång.

Det viktiga temat motiverar

”Det här temat berör alla arbetsgivarämbetsverk och medborgare, så medlemskapet i kundgruppen har varit väldigt motiverande”, berättar Maija. ”Alla i kundgruppen verkar inspirerade och har verkligen satsat på arbetet. Detta har också en stor inverkan på vardagen för alla oss inom HR”, fortsätter hon.
”Kundgruppens rikedom är att medlemmarna verkar inom olika roller. Där finns HR-experter och chefer som arbetar med rekrytering, och de olika ämbetsverken är väl representerade. På detta sätt lyfts olika behov och perspektiv fram”, säger Tarja.

Till reformen av rekryteringshelheten hör utöver tjänsteupphandlingen även definitioner av bland annat bilden av staten som arbetsgivare och en positiv upplevelse för sökande. Staten vill satsa på dessa för att få kunnig arbetskraft även i framtiden.

”Användarvänlighet, apparatoberoende, en enhetlig bild av staten som arbetsgivare”, beskriver Tarja de önskade egenskaperna hos den nya serviceplattformen. ”Den är en sorts visitkort för statliga arbetsgivare. Statens ämbetsverk och inrättningar är förstås olika, men när den gäller den här bilden tycker jag att man bör lyfta fram de egenskaper som de har gemensamt”, fortsätter hon.  Även Maija konstaterar att det är lätt att beakta alla dessa frågor redan i specifikationsskedet i samband med bytet av system.

Coronan gjorde kundgruppens arbete mer koncentrerat

Coronasituationen, som tog fart i våras, har också påverkat kundgruppens arbete. Man övergick med snabb tidtabell till att hålla möten via Skype, och det har fungerat oväntat bra.

”Distansarbetet har fungerat väldigt bra, och även om det övriga samarbete och småprat som hör till möten ansikte mot ansikte har fallit bort, har gruppen blivit sammansvetsad och engagerad. I arbetet har vi fokuserat på själva saken, och det har gett resultat”, beskriver Maija. Även projektgruppens beredning får beröm: ”Mötena och uppgifterna har förberetts väl och varit väldimensionerade i förhållande till den tillgängliga tiden”, fortsätter hon.
Även Tarja har mycket gott att säga om kundgruppens arbete: ”Man har kunnat lägga fram idéer spontant, och atmosfären har varit uppmuntrande. Distansmötena har varit bra för planeringen av de egna arbetet, då den tid som reserverats för mötena varit koncentrerad, och övrigt arbete som anknyter till kundgruppen har kunnat skötas när det passat en själv.” Både Tarja och Maija konstaterar avslutningsvis att detta hittills har varit ett exemplariskt projekt, som kan ge goda lärdomar om hur man skapar en fungerande kundgrupp för ett projekt.

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...