Hoppa till innehåll

Palkeets ansvarsrapport för 2021 har publicerats

tors juni 02 10:36:00 2022

”Vi började utarbeta rapporten våren 2021, då vi som utgångspunkt för den valde de mål för hållbar utveckling som är mest väsentliga med tanke på vår verksamhet. I slutet av förra året tillsatte vi en expertgrupp, som började bereda rapporten. Den är ett resultat av gott samarbete och insatser av samtliga experter för att producera innehåll inom deras respektive ansvarsområden. Nu när vi har skapat vår första rapport har vi goda förutsättningar för att vidareutveckla rapporteringen under de kommande åren”, berättar Mia Hällström, kommunikationschef vid Palkeet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För att uppnå målen förutsätts det att vi producerar kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning, främjar statsförvaltningens produktivitet och effektivitet samt agerar som en ansvarsfull arbetsgivare.

Vår produktivitet överträffade målen år 2021, och exempelvis priset på lönebesked sjönk med 2,8 procent. Vi har under de senaste åren satsat på att utveckla tilläggstjänster, och deras andel av intäkterna har ökat betydligt sedan år 2019.

Som arbetsgivare säkerställer vi en trygg arbetsmiljö och ett jämställt arbetsliv. Vi främjar produktiviteten genom att utveckla automatiseringen och utnyttja teknikens möjligheter. Centrala aspekter i vår verksamhet är samarbete med hela personalen, kundfokus i utvecklingen
av verksamheten, säkerställande av högklassiga tjänster, ökat användarfokus som en del av de digitala tjänsterna och ekonomisk lönsamhet som en del av förnyelsen.

Hos oss syns ansvarsfullheten i form av satsningar på högkvalitativt ledarskap samt utveckling av personalens yrkesskicklighet och kompetens i den dagliga verksamheten. Personalutvecklingen främjades bland annat med hjälp av utbildningarna Vaikuttava palkeetlainen (Effektiva Palkeet-anställda) och genom att slutföra utbildningsprogrammet Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella (Värde i samarbetet genom sakkunskap), som startades år 2020 och som 40 anställda vid Palkeet deltog i.

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster inbegriper hållbara upphandlingar, ändamålsenliga lokallösningar och resande.

Vi säkerställer hållbara konsumtions- och produktionsmönster med hjälp av en genomförandeplan för strategin för offentliga upphandlingar. Fokus för genomförandeplanen ligger på att bland annat öka upphandlingskompetensen och inkludera kriterier för ekologisk ansvarsfullhet i upphandlingar där man känner till miljökonsekvenserna och det är möjligt att påverka dem direkt genom upphandlingen. I upphandlingar beaktar vi i mån av möjlighet ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Vi strävar aktivt efter att anpassa de tillgängliga lokalerna till våra behov så att de inte är underutnyttjade. Vi deltar även i statens gemensamma projekt för ämbetshusen samt i fastighetsägarens projekt för energibesparing och i till exempel minskningen av elförbrukningen. El köper vi till statens objekt i enlighet med statens gemensamma upphandling.

Vi ser till att vi vid val som gäller resande agerar på det sätt som avses i statens resestrategi. Statens tjänstekollektivavtal i sin tur anger ramvillkoren för kostnadsersättningar för resande och lägger vikt vid att resandet ska ske säkert och på förmånligast möjliga sätt samt att det ska finnas en balans mellan effektiv användning av arbetstiden, kostnader och miljöansvar.

Vi bedriver vår verksamhet i form av nätverk på flera orter, och distansmöten har varit naturlig praxis för oss allt sedan vår verksamhet startade. Det språng som tagits till följd av coronapandemin när det gäller mängden digitala möten torde underlätta ordnandet av distansmöten även med övriga samarbetspartner. Det är även motiverat att anta att vi inte kommer att återgå till samma mängd resande som före pandemin. Vi tar dock hänsyn till att det fortfarande är viktigt att mötas och arbeta tillsammans också ansikte mot ansikte för att främja samarbete, förtroende och nya idéer samt uppnå målen med arbetet.

Du kan läsa vår ansvarsrapport i sin helhet här (på finska).
 

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...