Hoppa till innehåll

Förnyade och mångsidiga personaltjänster

-Palkeet erbjuder sina kunder mångsidiga personaltjänster för bland annat löneräkning, hantering av anställningsförhållanden och stöd av rekryteringsprocessen. Bastjänsterna erbjuds till alla kunder i enlighet med statsförvaltningens anvisningar och verksamhetssätt. Tilläggstjänster kan beställas separat och man kommer alltid överens om dem i samarbete med kunden.

Lönesättning och hantering av anställningsförhållanden

Fördelar för kunderna

 • Utveckling av mobiltjänster
 • Förbättring av portalblanketternas användbarhet
 • En mer omfattande helhetstjänst
 • Utnyttjande av automation i tjänsternas olika skeden

Bastjänster

 • Hantering av anställningsförhållanden
 • Löneräkning
 • Utarbetande och underhåll av organisationsstrukturen

Tilläggstjänster

 • Tidshantering
 • Övriga än lagstadgade poster som dras av på lönen
Rådgivningstjänsten för löntagare

Rådgivningstjänsten för löntagare erbjuder löntagare centraliserat sakkunnigt stöd och rådgivning. I tjänsten ingår information, rådgivning och handledning i ärenden som rör löntagarens egen anställning och löneutbetalning. Tjänsten är avsedd för alla lön- och arvodestagare vid ämbetsverket.

Det är fråga om en tilläggstjänst, och ibruktagandet kan göras stegvis. Det lönar sig att reservera två till tre månader för ibruktagandet. Ibruktagandet avtalas tillsammans med kunden och Palkeet. Kundämbetsverket instruerar sina löntagare om användningen av tjänsten och de kontaktkanaler ämbetsverket har till Palkeet. Förutsättningen för att ta tilläggstjänsten i bruk är att bastjänsten som produceras för kunden ligger på en god nivå.

Extratjänst för chefer och HR-sakkunniga (i tjänsteutbudet från och med 1 oktober 2019)

I extratjänsten för chefer och HR-sakkunniga får du tillgång till en sakkunnig, aktuell och kostnadseffektiv tjänst som stöd för cheferna och de HR-sakkunniga i din organisation, vilket leder till att de också får mer tid över till andra expertuppgifter.

Med hjälp av tjänsten kan du förenkla rutinerna i chefsarbetet och göra dem smidigare. Tjänsten är snabbt tillgänglig via moderna servicekanaler (exempelvis chatten) under tjänstetid under årets alla vardagar.

Extratjänsten för chefer och HR-sakkunniga kan tas i bruk stegvis. Det är bra att reservera cirka 2–3 månader för ibruktagandet. Det är fråga om en extratjänst och den prissätts för sig.

Osaava-tjänsten (i tjänsteutbudet från och med 1 oktober 2019)

Under åren 2019–2020 tas molntjänsten SAP SuccessFactors, Osaava (efter finskans Osaajat valtiolla, experter hos staten) i bruk. Med Osaava tar vi ett steg mot coachande ledarskap, där chefen och den anställda för fortlöpande dialog om målen, framgångar i arbetet, utveckling samt upprätthållande och utveckling av kompetensen.

Osaava-tjänsten ger stöd för användningen av tjänsten och systemets olika funktioner på ämbetsverken. Tjänsten innehåller rådgivning och sakkunnig service från ämbetsverkens HR-sakkunniga, såsom teknisk support för genomförande av mål- och utvecklingssamtal, upprätthållande av kompetensbibliotek samt redigering av rapportmallar och rapporter. Dessutom utför Palkeet kompetenskartläggningar som en sakkunnigtjänst åt ämbetsverk. För genomgång av chefernas 360-feedback kan ämbetsverken, om de så önskar, beställa en träningskurs, som genomförs i samarbete med Haus.

Rekrytering

Fördelar för kunderna

 • Tjänsten omfattar hela processen från början till slut, från planeringen av platsannonserna till rapporteringen.
 • Kunden kan även köpa endast en del av processen som en tjänst.
 • Rekryteringstjänsten planeras i enlighet med den enskilda kundens behov.
 • För varje rekrytering kommer man flexibelt överens om tjänstens innehåll.

Tilläggstjänster

 • Rekryteringstjänst
 • Statens gemensamma annonsering
Resor

Fördelar för kunderna

 • Ökning av kvittolösa transaktioner/ännu mindre hantering av kvitton
 • Ökning av automationsgrad
 • Ökning av systemets användbarhet
 • Ökning av mobilanvändning
 • Möjlighet att koncentrera sig på rese- och kostnadshanteringens övriga uppgifter
 • En enhetlig och jämlik tjänst för användarna

Bastjänster

 • Hantering av rese- och kostnadsräkningar
 • Hantering av Europeiska rådets reseersättningar

Tilläggstjänster

 • Hantering av utomstående resenärers reseräkningar
 • Kontroll av kostnadsräkningar
Utbildningstjänster

Utbildningstjänsterna erbjuder våra kunder aktuell och sakkunnig utbildning samt stöd i skapandet av enhetliga tjänster och användning av relaterade verktyg.

Utbildningstjänsterna omfattar gemensamma utbildningar som är öppna för alla våra kunder och beställningsutbildningar som avtalas separat med varje kund.