Skip to main content

Förnyade och mångsidiga personaltjänster

-Palkeet erbjuder sina kunder mångsidiga personaltjänster för bland annat löneräkning, hantering av anställningsförhållanden och stöd av rekryteringsprocessen. Bastjänsterna erbjuds till alla kunder i enlighet med statsförvaltningens anvisningar och verksamhetssätt. Tilläggstjänster kan beställas separat och man kommer alltid överens om dem i samarbete med kunden.

Lönesättning och hantering av anställningsförhållanden

Fördelar för kunderna

 • Utveckling av mobiltjänster
 • Förbättring av portalblanketternas användbarhet
 • En mer omfattande helhetstjänst
 • Utnyttjande av automation i tjänsternas olika skeden

Bastjänster

 • Hantering av anställningsförhållanden
 • Löneräkning
 • Utarbetande och underhåll av organisationsstrukturen

Tilläggstjänster

 • Tidshantering
 • Övriga än lagstadgade poster som dras av på lönen
Rådgivningstjänsten för löntagare

Rådgivningstjänsten för löntagare erbjuder löntagare centraliserat sakkunnigt stöd och rådgivning. I tjänsten ingår information, rådgivning och handledning i ärenden som rör löntagarens egen anställning och löneutbetalning. Tjänsten är avsedd för alla lön- och arvodestagare vid ämbetsverket.

Det är fråga om en tilläggstjänst, och ibruktagandet kan göras stegvis. Det lönar sig att reservera två till tre månader för ibruktagandet. Ibruktagandet avtalas tillsammans med kunden och Palkeet. Kundämbetsverket instruerar sina löntagare om användningen av tjänsten och de kontaktkanaler ämbetsverket har till Palkeet. Förutsättningen för att ta tilläggstjänsten i bruk är att bastjänsten som produceras för kunden ligger på en god nivå.

Rekrytering

Fördelar för kunderna

 • Tjänsten omfattar hela processen från början till slut, från planeringen av platsannonserna till rapporteringen.
 • Kunden kan även köpa endast en del av processen som en tjänst.
 • Rekryteringstjänsten planeras i enlighet med den enskilda kundens behov.
 • För varje rekrytering kommer man flexibelt överens om tjänstens innehåll.

Tilläggstjänster

 • Rekryteringstjänst
 • Statens gemensamma annonsering