Skip to main content

Ytimeltään vastuullinen

Tuottavuus ja resurssitehokkuus ovat luonnostaan palvelukeskustoiminnan vastuullisuuden ytimessä. Asiakkaille vastuullisuudessa korostuu varma ja laadukas palvelutuotanto. Uudistuvat palvelut ja tiivis kumppanuus tukevat asiakkaita heidän ydintoiminnassaan ja sen muutoksissa.

Vastuullinen toiminta lähtee Palkeiden strategiasta, visiosta ja toiminta-ajatuksesta. Strategian tavoitteita ja toimenpiteitä läpileikkaavat periaatteet ovat yhteistyö, uusiutuminen ja aikaansaavuus. Visiomme – Vaikuttavampia yhdessä – kuvastaa kahta palvelukeskuksen vastuullisuuden ydinnäkökulmaa: vaikuttavuutta ja yhteistyötä.

Vastuullisuuden perusta on lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen, hyvä hallintotapa ja toiminnan läpinäkyvyys. Tämän vähimmäistason päälle rakentuvat omistajan asettamat tavoitteet ja asiakkaiden odotukset, joihin Palkeet vastaa 

  • sopeuttamalla toimintansa supistuvaan valtionhallintoon
  • toimimalla aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä kehittämisen verkostoissa
  • edistämällä automatisaatiota ja hyödyntämällä teknologian avaamat mahdollisuudet
  • vaikuttamalla parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen asiakkaiden ja omassa toiminnassa
  • luomalla yhdessä asiakkaiden kanssa toimintamalleja, joissa tekeminen lomittuu joustavasti yli organisaatiorajojen ja kunkin paras osaaminen tulee hyödynnetyksi.

Palkeiden johtoryhmä päättää vastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista ja ohjaa vastuullista johtamista ja toimintaa joka päivä. Vuonna 2016 johtoryhmä tunnisti vastuullisuuden pääteemat sisäisessä olennaisuustarkastelussa.

Toimintaympäristö

Henkilöstö ja johtaminen

Teemme koko valtionhallinnon toiminnan kannalta merkityksellistä, vaikuttavaa ja tuloksellista työtä. Eettinen toiminta on vahva osa kulttuuriamme. Henkilöstö noudattaa tinkimättä lakeja, sopimuksia ja hyvän hallinnon periaatteita.

Vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ovat laadukas esimiestyö ja johtaminen sekä mahdollisuus kehittää osaamistaan ja omaa työtään. Palvelulupauksensa mukaisesti johtoryhmä huolehtii Palkeiden tulevaisuudesta ja asiakkaiden edusta, toimii esimerkkinä ja mahdollistaa henkilöstön onnistumisen ja kehittymisen työssään.

Työ uudistuu myös palvelukeskuksessa nopeaan tahtiin. Tunnistamme, ennakoimme ja toteutamme aktiivisesti muutosta; rakennamme ymmärrystä ja mahdollistamme tulevaisuuden taitojen oppimisen. Tuemme myös asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja muutoksessa.

Palkeet on merkittävä työnantaja ja oppilaitosten kumppani toimipaikkakunnillaan.

Laadun takeet

Kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja ohjaajien kanssa sekä tulos- ja prosessijohtaminen takaavat laadukkaan palvelutuotannon ja kehittyvät palvelut.

Arvioinnit, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä palautteen analysointi ovat keskeisiä keinoja huolehtia laadusta ja kehittymisestä. Prosessien sujuvoittamiseksi edistämme jatkuvan parantamisen kulttuuria ja hyödynnämme Lean-toimintamallia.

Sisäinen valvonta on Palkeissa erityisen tärkeää. Se tarkoittaa ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joilla seurataan lainmukaisuuden sekä taloudellisuuden ja tuloksellisuuden toteutumista.

Palvelujen ja toimintamallien digitalisointi vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Yhteistyö ja avoimuus

Rakennamme yhdessä asiakkaiden kanssa uudistuvaa julkista hallintoa. Haluamme olla verkostoissamme uusiutumiskykyinen ja innovatiivinen sekä pitkäjänteinen ja luotettava strateginen yhteistyökumppani.

Sidosryhmäkartoituksessa olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmät. Yhteistyölle on määritelty periaatteet, toimintamallit ja tavoitteet. Asiakkaiden ja palvelutoimittajien ohella tärkeitä ulkoisia sidosryhmiä ovat muut Valtion palveluntarjoajat sekä palvelukeskustoimijat kotimaassa ja ulkomailla.

Pyrimme parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen kehittämällä asiakaspalvelua, varmistamalla laadukkaan ja sopimusten mukaisen palvelujen tuotannon sekä takaamalla asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa palvelujen sisältöön ja prosessien kehittämiseen. Tavoitteen toteutumisesta saamme palautetta asiakastyytyväisyyskyselyissä, tapaamisissa sekä virtuaalisilla ja perinteisillä kehittämisen foorumeilla.

 

"Tuottavuus ja resurssitehokkuus ovat luonnostaan palvelukeskustoiminnan vastuullisuuden ytimessä. Vastuullinen toiminta lähtee Palkeiden strategiasta, visiosta ja toiminta-ajatuksesta."Kerromme yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden kehittymisestä vuosittain tässä vastuullisuuskatsauksessa, joka on samalla vuosikertomuksemme.

Lisäksi julkaisemme vuosittain Tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat liitteineen.