Skip to main content


Swipe-tutkimus pureutuu työn uudistumiseen 

Digitalisoituminen ja työn uudistuminen on Palkeissa pidemmällä kuin monissa muissa organisaatioissa. Ohjelmistorobotit ovat jo vakiintuneet digityöntekijöiksi ihmisten rinnalle, automatisaatio nopeuttaa monia työtehtäviä ja jopa poistaa joitakin lähitulevaisuudessa kokonaan.

Näin kokonaisvaltaisen muutoksen vaikutuksia halutaan ymmärtää tarkemmin ja saada toimivia mittareita johtamisen tueksi. Siksi Palkeet on lähtenyt mukaan Turun yliopiston, ETLA:n sekä Työterveyslaitoksen Swipe-tutkimushankkeeseen.

”Kyseessä on laaja, monitieteinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan digitaalisen murroksen merkitystä yhteiskunnallisesti ja johtamisen näkökulmasta”, tutkija Tero Kuusi Etlasta kertoo.

Digitalisaation erilaiset vaikutukset ovat Kuusen mukaan jo nähtävissä niin Palkeissa kuin muissakin organisaatioissa. Toisaalta digitalisaatio helpottaa ja monipuolistaa työtä ja avaa uusia mahdollisuuksia. Toisaalta uudistumisen vauhti ja tarve omaksua uutta saatetaan kokea uuvuttavana.

”Meitä kiinnostaa, mikä näistä muutosprosesseista nousee vallitsevaksi ja miksi. Työn ja hyvinvoinnin välinen yhteys on hyvin moninainen”, Kuusi kertoo.

Tutkijat analysoivat tuottavuusdataa ja työhyvinvoinnista kerättyjä tietoja. Sen jälkeen he selvittävät mm. ryhmähaastatteluilla sitä, miten työntekijät pystyvät osallistumaan digitalisaatioon, miten työn uudistuminen koetaan ja miten työn merkitykset muuttuvat. Tutkimustuloksia ja suosituksia on odotettavissa syksyllä.

”On paljon eroja siinä, miten digitalisaation tapaista kehitystä organisaatiossa johdetaan. Meillä on tässä hankkeessa laajaa osaamista sekä tuottavuuden että työhyvinvoinnin tarkasteluun. Tavoitteenamme on tarjota Palkeille ja muille organisaatioille uusia eväitä toimintojen ja ihmisten johtamiseen”, Kuusi lupaa.


Innostava ja vastuullinen työ

Palkeet on toimipaikkakunnillaan merkittävä työnantaja ja opiskelijoille harjoittelupaikkojen tarjoaja. Naisia palkeetlaisista on valtaosa: lähes 88 prosenttia. Vähintään alempi korkeakoulututkinto on 40 prosentilla henkilöstöstä.

Arjen yhteistoiminta on Palkeissa säännöllistä ja kattavaa: Henkilöstö osallistuu päätöksentekoon ja esimiehet saavat kattavan valmennuksen tehtäväänsä. Lisäksi erilaiset foorumit, työpajat, infot ja kyselyt kannustavat keskusteluun ja palautteen antamiseen.

Tänä vuonna otetaan käyttöön koko henkilöstön kattava ja yhteisestä tuloksesta palkitseva järjestelmä, jolla halutaan kannustaa kohti entistä paremman asiakastyytyväisyyden saavuttamista ja samalla tuottavuuden kasvua.

Työyhteisöä kehitetään aktiivisesti. Vuonna 2017 alkaneen Polkuni Palkeissa -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa työkyvyn ylläpitämiseksi konkreettisia toimenpiteitä työelämän eri vaiheissa oleville palkeetlaisille. Move it! -hanke puolestaan edistää uusien työtapojen ja välineiden haltuun ottamista toimipaikkojen ja ryhmien välillä.

Työterveyshuollon ja lounastuen lisäksi Palkeet tukee kouluttautumista, virkistystä sekä omaehtoisia liikunta- tai kulttuuriharrastuksia. Käytössä olevat työajan joustot helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Koulutukseen käytetään keskimäärin 3,8 työpäivää henkilötyövuotta kohti.

Vuosittaisen työtyytyväisyystutkimuksen indeksi ei viime vuonna noussut edellisvuoden tasolle (2017: 3,2; 2016: 3,4), mutta esimiesbarometrin tulos oli edellisvuotta hieman parempi (2017: 3,7; 2016: 3,6).

Vuoden 2017 aikana tehtiin työpaikkaselvitykset kaikilla vakinaisilla paikkakunnilla. Lisäksi aluehallintovirasto suoritti työsuojelutarkastukset Joensuussa ja Hämeenlinnassa. Raporttien havainnot on käsitelty ja toimenpiteet aloitettu.

Lue lisää vuoden 2017 henkilöstökertomuksesta

Vuoden kouluttajayhteisö

Soile Röppänen

Pohjois-Karjalan kauppakamari palkitsi Palkeet vuoden 2017 kouluttajayhteisönä.

Palkinnon perusteena oli mm. ohjelmistorobotiikan osaamisen omaksuminen ja laajentaminen Palkeissa ja Palkeiden toimiminen myös itse kouluttajaorganisaationa.

Perusteluina oli lisäksi paikallisten kouluttajien käyttäminen koko henkilöstön koulutuksissa, henkilöstön laaja kouluttaminen mm. lean-toimintamallissa ja JET-koulutuksissa esimiehille sekä harjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen eri oppilaitosten opiskelijoille.

Vuoden 2017 lukuja

Vuoden 2017 lukuja