Skip to main content


Vuoden 2017 keskeisiä lukuja

TunnuslukujaToimipaikat


Tuloksekas vuosi

Palvelukeskuksen toiminnalla on vaikuttavuutta koko valtionhallintoon sekä tuottavuustoimenpiteenä että asiakkaiden ydintoiminnan kumppanina ja tukijana.

Tuottavuuden kehittymistä on vuodesta 2011 seurattu kokonaistuottavuusindeksillä. Vuodesta 2016 kokonaistuottavuusmittaria uudistettiin niin, että siinä huomioidaan nyt myös palvelutuotannon tietojärjestelmäkustannukset. Uudella mittarilla mitattuna Palkeiden kokonaistuottavuus nousi vuonna 2017 peräti 18,4 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Hyvä sisäinen valvonta on yksi pilari, jolle palvelukeskuksen arvontuotanto perustuu. Palkeissa on määritetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit, vuosikellot sekä niihin liittyvät roolit ja vastuut. Palkeiden johtoryhmä vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman ja painopisteet. Sisäinen tarkastus aloitti vuonna 2017 palvelutuotannon prosessien ISAE-tarkastuksen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa arvioidaan palvelukeskuksessa vuosittain johtoryhmän jäsenille ja tulosyksiköiden päälliköille suunnatulla kyselyllä, jonka kysymykset ovat valtiovarain controller-toiminnon laatiman laajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikon mukaiset.

Hankintojen lainmukainen ja tehokas toteuttaminen on keskeinen osa vastuullisuuttamme. Erityisesti ICT-palvelujen hankinnoilla on merkitystä koko valtionhallinnon kannalta: tuotannon tietojärjestelmiin käytettiin vuonna 2017 lähes 12 miljoonaa euroa.

Asetusmuutos avaa uusia mahdollisuuksia

Palkeiden toimintaa säätelevä asetus muuttui syksyllä 2017. Sen mukaan palvelukeskus voi nyt tuottaa asiakkaille muitakin hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita kuin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Palvelukeskuksen asiakkaana voivat olla virastojen lisäksi liikelaitokset ja valtion kokonaan omistamat osakeyhtiöt, joiden julkisten palveluiden tuottamisesta säädetään lailla. Tällä muutoksella varaudutaan valtionhallinnossa tapahtuviin organisaatiomuutoksiin ja uusien yhtiöiden perustamiseen.