Skip to main content

Analysointipalvelut

Mahdollisuudet tiedon monipuoliseen hyödyntämiseen päivittäisessä työskentelyssä kasvavat nopeasti. Palkeet on yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehittänyt analysointipalveluja tietoon perustuvan päätöksentekoon ja johtamisen tueksi.

Analysointipalvelut laajentavat palveluvalikoimaa raportoinnista edistyneen analytiikan sovelluksiin

Analysointipalvelut perustuvat talous- ja henkilöstöhallinnon tietoihin, joita voidaan rikastaa muulla asiakkaan tiedolla. Palveluun on tulossa neljä moduulia: analyytikkopalvelut, itsepalveluanalytiikka, vakioanalyysit ja datarajapinnat.

Ensimmäisenä näistä on nyt saatavilla analyytikkopalvelu, jossa Palkeet tarjoaa asiantuntijoidensa osaamisen asiakkaan käyttöön. Palkeiden data-analyytikot tuottavat yhteistyössä asiakkaan kanssa vastauksia asiakkaan erilaisiin tietotarpeisiin. Tutustu viereiseltä palstalta esimerkkeihin jo toteutetuista analyyseistä.

Analyysiportfolio - tarjolla olevia analysointipalveluja

HR

 • Työaikasaldojen kehittymisen analysointi ja ennakointi
 • Eläkepoistuman ja muun poistuman analysointi ja ennakointi
 • Sairauspoissaolojen ymmärrys ja ennakointi analytiikan avulla
 • Henkilötyövuosiennuste (valitut seurantakohteet)
 • Viraston henkilöstösuunnittelun analyysipaketti suunnittelun tueksi
 • Palkkakartoitukset
 • Toimitilojen käyttöasteen analysointi

Talous

 • Ennakoiva kokonaistuottavuusmittari
 • Tuottavuuden analysointi ja ennakointi (valittu kohde ja valitut selittävät tekijät)
 • Digitalisaation tuloksellisuusvaikutusten analysointi ja ennakointi (valitut selitettävät mittarit)
 • Tuottojen, kustannusten ja kustannusvastaavuuden ennakointi
 • Budjetin toteuman ennuste (valitut seurantakohteet)
 • Ydintoiminnan työaika-analyysi
 • Työajankohdennustietojen laadun analyysi (yhteys johtamiseen ja kustannuslaskentaan mm. ydintoiminnan työmäärän kautta)
 • Tiedon laadun vaikutus maksullisen projektitoiminnan tulokertymään

Substanssidata

 • Tuotteiden kysynnän analyysi ja ennakointi (Kieku/substanssidata)
 • Asiakkaan oman tai jonkin kolmannen osapuolen (Tilastokeskus tms.) tuottaman datan hyödyntäminen mahdollista aina, jos sellaista on tarkasteltavaan aiheeseen liittyen käytettävissä ja sitä halutaan käyttää.

Analysointipalvelut

Analyytikkopalvelut

Analyytikkopalveluiden tuottamiseen tarvitaan mukaisesti asiantuntijatyötä. Analyytikkopalvelut pitävät sisällään analysointi-, konsultointi- ja koordinointityyppisiä palveluita.

 • Analysointipalveluissa voidaan palveluntarjoajan hallussa olevaa dataa rikastaa asiakkaan datalla ja muutenkin huomioida asiakaskohtaiset erityistarpeet. Tyypillisesti analyysin laatimiseen tarvitaan ainakin palvelutuottajan analyytikko ja asiakkaan toimintaa ja dataa tunteva henkilö.
 • Konsultointipalveluissa tuetaan asiakasta tulkitsemaan analyysien tuloksia ja tekemään toimenpiteitä tulosten perusteella.
 • Koordinointipalvelussa palvelukeskus edistää konsernin sisällä analytiikan hyödyntämistä luomalla, keräämällä ja jakamalla parhaita käytäntöjä eri yksiköiden välillä.
Vakioanalyysit

Vakioanalyysit ovat analyyseja, jotka ovat automatisoitavissa ohjelmallisesti eikä niiden tekeminen siis vaadi ihmistyötä. Tulosten tulkinta ja toimeenpano useimmissa tapauksissa edelleen vaatii ihmistyötä. Tyypillisessä tapauksessa vakioanalyysit kulutetaan visuaaliselta työpöydältä, jonka taustalla oleva data on ladattu ja laskettu automaattisesti.

Palvelu on saatavilla vuoden 2019 aikana.

Itsepalveluanalytiikka

Itsepalveluanalytiikalla tarkoitetaan palveluita, joissa käyttäjä pystyy itsenäisesti tarkastelemaan dataa eri näkökulmista, eri tarkkuustasoilla ja tekemään yksinkertaisia laskutoimituksia ja kuvaajia. Erityistapaus tästä on alustapalvelu, jossa palveluntarjoaja ylläpitää teknistä alustaa ja tietovarantoa asiakkaan puolesta siten, että loppukäyttäjälle esitettävän tietomallin ylläpito on asiakkaan vastuulla.

Palvelu on saatavilla vuoden 2019 aikana.

Datarajapinnat

Datarajapinnat ovat palveluita, joissa analysoitua tietoa jaetaan teknisen rajapinnan kautta asiakkaalle tai asiakas toimittaa tietoa palveluntarjoajalle esimerkiksi muissa palveluissa hyödynnettäväksi. Tyypillinen rajapintapalvelu on koneluettavan tiedoston lähettäminen kuukausittain asiakkaalle. Rajapintapalvelu tuotetaan yhteistyössä Kiekun ja Raportointipalveluiden kanssa. Palvelussa analysointipalvelut tuottaa edistyneen analytiikan malleja käyttäen analysoitua tietoa rajapintoihin.

Palvelu on saatavilla vuoden 2019 aikana.

Asikainen Heikki

Kysy lisää palveluistamme

Kehityspäällikkö, tiedonhallinta, raportointi ja analytiikka

Asikainen Heikki,

puh. 02955 64361,

heikki.asikainen(at)palkeet.fi

"Ajantasainen tuottavuuden raportointi tukee strategista johtamista."

Arto Mikkola, Maanmittauslaitos


Lähde mukaan Tietokiriin!

Olemme mukana julkaishallinnon yhteisessä #Tietokirissä. #Tietokirin tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tutustu ja tule mukaan!